Thống kê XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

  • To/nhỏ:
  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 2 các năm

2024 87444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
28174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
33389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
13300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
69876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
91267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
67384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
85852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
39100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
17670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
48331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
34864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
58294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
39903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
75801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
57406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
99937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
2023 34838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
60755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
52766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
64948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
06194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
35492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
18198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
88864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
29337
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
85120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
98713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
09841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
41916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
56141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
18158
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
65243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
18435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
44971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
37264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
32775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
90781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
31357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
01964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
16979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
30415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
67360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
93758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
55827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2022 67147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
23184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
76101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
28958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
96534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
35498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
23768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
49104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
85672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
82472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
35862
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
87296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
89562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
38755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
29996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
92264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
88182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
89665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
41055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
25351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
16480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
09401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
07631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
70968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
89075
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
2021 54782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
15759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
76349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
48218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
48520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
37427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
25119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
42991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
38792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
04629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
56286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
11503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
05177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
81910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
11103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
70030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
57607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
77708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
17110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
93315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
35855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
55600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
26313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
30398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
2020 72130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
79434
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
63107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
44410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
97615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
26275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
14973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
22191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
60347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
96045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
07696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
19747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
54232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
51855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
47417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
00776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
99817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
06616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
90398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
22204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
36089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
37647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
36144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
91609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
37376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
23146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
26422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
45982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
80805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
2019 08988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
93843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
61090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
32999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
65826
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
83208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
27459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
11333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
67091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
28929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
65132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
57480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
54486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
15297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
86105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
28716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
89968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
34463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
63311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
55232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
37168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
17948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
68716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
61214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
2018 40951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
61573
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
37601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
52643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
36829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
68495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
74825
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
68975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
18625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
93481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
49568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
40999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
56489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
83871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
81908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
38528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
29059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
69965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
61444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
00154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
64510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
50039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
36366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
71657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
2017 71838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
09649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
22913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
74529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
22998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
06859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
99866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
62814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
66681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
39252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
78292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
94247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
94939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
45613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
48219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
85543
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
77038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
64476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
13332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
48532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
79548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
45266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
44215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
19659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
87204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
34623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
09823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
83098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
2016 47619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
72537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
84175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
31058
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
97783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
90033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
11181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
05786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
02105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
14362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
35632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
56185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
01788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
31635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
41543
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
31805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
87489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
33258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
69465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
48676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
15452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
33639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
46409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
46648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
36733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
2015 76945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
60649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
84018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
24285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
48405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
50971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
97236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
03607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
69006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
71083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
27518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
22545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
81254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
60459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
59563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
71638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
29111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
13812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
01204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
67313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
15853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
16291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
48088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
62393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2014 54416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
53024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
81966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
66933
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
52114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
66145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
05148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
63229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
72501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
74795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
47208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
11279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
99536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
39212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
18696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
91737
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
31764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
76356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
29789
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
32017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
05214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
47447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
15342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
06508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
07448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
67736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
2013 88498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
39204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
48124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
87155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
23094
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
27690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
47956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
55678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
50148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
26439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
96515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
16254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
02319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
75593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
41415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
30016
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
10162
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
85283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
67437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
62370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
65404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
36545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
83590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
36897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
2012 06427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
72315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
43217
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
34522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
31384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
92299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
30097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
75051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
19590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
71959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
21989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
44385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
67819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
41384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
67286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
08375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
61931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
18175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
23590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
26155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
09766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
74710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
90053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
40948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
41674
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
90875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
88299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
23587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
93318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
2011 39956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
15526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
43758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
67723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
79899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
59300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
54557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
09850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
98026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
78923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
81838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
53305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
16076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
71683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
90670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
75599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
61338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
54198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
54923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
26002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
92401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
25866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
06517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
48688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
2010 47426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
38762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
21900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
69054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
75330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
46065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
79100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
15214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
58358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
56732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
15172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
91818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
54925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
25970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
57806
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
52009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
93187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
33953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
21038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
81579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
43504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
72122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
25632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
11636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
2009 85898
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
33794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
93822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
06762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
65503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
98716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
49420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
01864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
58424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
46686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
97156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
83456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
10978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
26482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
38303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
76639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
25079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
40250
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
52150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
74652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
59322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
66997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
22483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
35910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
32583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
90207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
28575
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
41626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
2008 13478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
01549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
89979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
40558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
28425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
30288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
96348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
74164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
62202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
06095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
35506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
51945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
11173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
19300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
87223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
41494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
16765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
39127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
63259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
34735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
93992
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
92131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
75406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
43982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
83401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
05108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
2007 72670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
83419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
48134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
68493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
40131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
44875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
33278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
18836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
11610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
61955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
96297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
10326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
00681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
44844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
09714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
52447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
33855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
11200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
58536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
92106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
50487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
47053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
24690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
72713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
73059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
44722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
2006 70134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
12607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
90538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
89913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
58189
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
55857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
25681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
52808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
97239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
61803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
30760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
78278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
13103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
04643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
58730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
00426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
18932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
72766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
61777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
67700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
92091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
24165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
15758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
17805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
91484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
61779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
66912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
04909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
2005 90185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
35345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
03928
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
12586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
80123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
07684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
96574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
17014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
53776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
42481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
68920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
06450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
51681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
53583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
23506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
70481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
81916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
04901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
49502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
22157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
63235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
97738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
15581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
53766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
22221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
64034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
2004 73233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
22419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
15729
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
60893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
94225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
46331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
85339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
59831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
00198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
56965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
39417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
06253
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
64972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
67754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
64329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
18714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
66285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
29700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
15161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
47295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
12467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
98106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
02345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
92054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
51732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
01991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
43156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
89324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
74425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
2003 84383
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
95982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
45332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
49281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
36622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
98296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
29074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
14232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
21906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
91940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
06310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
33592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
74490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
05664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
10751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
69489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
37697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
43417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
86959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
93161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
75812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
07962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
97589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
52887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
75008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
Đầu Đuôi Loto Tổng

Bình luận

Thống kê giải đặc biệt theo tháng – tổng hợp giải đặc biệt của các ngày trong cùng một tháng, so sánh giải đặc biệt về trong cùng 1 tháng giữa các năm khác nhau.

Người chơi có thể chọn xem thống kê giải đặc biệt XSKTMB theo tháng của bất kỳ tháng nào (từ tháng 1 đến tháng 12), so sánh dữ liệu được tổng hợp trong 13 năm liên tiếp gần nhất trở lại đây.

Dữ liệu trong mục thống kê giải đặc biệt này được hiển thị như sau:

  • Hàng ngang biểu thị các ngày trong tháng, được xếp từ ngày mùng 1 tới ngày cuối cùng của tháng. Mỗi ô nào để trống là ngày đó chưa quay (nếu chưa hết tháng hiện tại) hoặc không quay (thường là các tháng thiếu ngày, dịp Tết âm lịch hoặc do 1 vài lý do cực kỳ đặc biệt như phòng chống đại dịch Covid-19…)
  • Cột dọc đầu tiên là các năm được sắp xếp từ thời điểm hiện tại lùi dần về các năm trước.
  • Trong mỗi ô có giải đặc biệt đầy đủ với dãy 5 chữ số, số hàng chục và hàng đơn vị được làm nổi bật để người chơi dễ xem. Những ô có màu xanh đậm là kỳ mở thưởng rơi vào ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật).
  •  Thống kê KQXSMB theo tháng giúp người chơi tìm hiểu và nắm được quy luật về giải đặc biệt các tháng đó vào những năm trước.