Thống kê XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

  • To/nhỏ:
  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 6 các năm

2024 12612
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
27070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
35024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
86127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
97856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
66688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
04651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
63333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
29226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
44465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
17409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
86255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
29826
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
80287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
40369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
17597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
00002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
74990
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
37567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
81439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
14296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
2023 95921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
71963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
00370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
04408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
00081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
83079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
40357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
13437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
84288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
01936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
46260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
55442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
88661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
57854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
46904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
76830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
96361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
94351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
59915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
51232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
58534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
84267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
83660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
09870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
63634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
03493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
49195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
97495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
06920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
69851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
2022 31918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
51768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
89242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
60832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
05479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
11584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
87525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
28977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
08181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
08391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
29224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
17818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
89927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
52762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
79716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
90524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
68274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
87190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
66449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
71808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
81571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
50846
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
97140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
49677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
36768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
46970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
62171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
13149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
38892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
58839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
2021 57266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
51714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
62721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
60930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
10263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
73663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
26422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
82266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
81099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
92979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
15348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
02283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
35879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
18146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
27483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
34622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
44367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
14761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
03472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
64799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
60141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
34505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
98699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
17879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
25985
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
20290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
13987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
52658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
66791
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
82308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
2020 62323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
79222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
62500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
76278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
79913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
18932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
88039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
56860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
27570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
63530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
76634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
51903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
93761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
36374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
75952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
94962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
02517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
38289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
04630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
18969
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
25127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
67617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
34062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
80610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
46982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
01316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
74236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
36351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
66720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
67229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
2019 68191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
99357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
31873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
90686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
85267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
35740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
43073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
81575
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
53338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
11797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
92614
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
34298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
69759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
39101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
16509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
02777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
74374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
86598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
29853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
25132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
69886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
13304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
84095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
82084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
53768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
90895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
51776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
98073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
97734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
73622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
2018 99872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
79685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
97900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
68083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
08485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
66175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
45882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
27538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
54099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
01603
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
35854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
64199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
03937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
54343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
70145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
81948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
83564
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
86133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
15489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
81615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
57997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
03183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
50296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
46249
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
01883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
53992
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
31098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
51594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
66983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
02442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
2017 98130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
81736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
40346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
38585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
86420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
29539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
35870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
29887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
91192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
43869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
18721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
83555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
78061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
40909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
38171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
05480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
18644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
15276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
83224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
59097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
35572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
98378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
86523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
03261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
48396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
70727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
82194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
33512
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
56409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
2016 18687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
66602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
62998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
25678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
51092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
34206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
62752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
73352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
23090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
68089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
95619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
92524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
49093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
25602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
13478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
23096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
98107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
27927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
58056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
56358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
93142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
82537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
34529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
76741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
24409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
71391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
83475
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
07224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
32883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
08930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
2015 02178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
17132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
40740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
41878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
23184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
08420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
53295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
86884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
62027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
80802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
19566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
83329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
24282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
25731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
86948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
15122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
49267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
17191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
53239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
93136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
80763
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
09120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
19993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
36770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
83019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
39900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
02781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
74862
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
66949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
11703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
2014 51233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
70418
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
14006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
61311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
98598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
08441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
40639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
20179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
94160
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
18489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
44151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
57552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
26285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
97639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
94239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
00138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
60863
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
97343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
88244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
94360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
81412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
49038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
79142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
43285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
81557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
11494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
60240
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
41940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
63731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
86444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
2013 48425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
74829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
51795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
78098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
86032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
87636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
42634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
49579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
99535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
06373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
77186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
18643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
38053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
76614
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
87415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
99073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
02974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
03805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
54077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
67475
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
61123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
26305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
53599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
52324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
90757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
14734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
39316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
73028
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
26526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
20888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
2012 49343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
09704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
98641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
36742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
82009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
85725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
06606
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
86206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
76691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
00580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
04089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
10837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
97665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
93656
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
83901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
21606
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
07437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
63692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
80625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
85173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
81382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
55915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
83071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
57260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
67340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
38860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
45023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
14169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
43681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
82717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
2011 61113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
41841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
55164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
80053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
30710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
93442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
43838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
47421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
24268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
89705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
55062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
94652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
75894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
91651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
21544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
01641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
86954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
31868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
04168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
19936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
54108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
58700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
23400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
35738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
60579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
00135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
05473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
51231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
05378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
55127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2010 81063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
04254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
60338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
63537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
74699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
69934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
41555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
69800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
80624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
61804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
60593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
87219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
45939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
38938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
62401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
86985
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
23049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
79622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
77048
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
20316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
67499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
92628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
54492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
15091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
84894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
06306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
14627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
60474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
45246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
51503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
2009 58731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
87228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
61516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
39305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
33009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
64633
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
27150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
78937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
84202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
61194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
45864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
55085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
69872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
73256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
06223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
22167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
77764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
64090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
59302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
14325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
55953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
31796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
78886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
84164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
88683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
76162
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
88118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
93395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
47965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
33096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
2008 42718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
90906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
69107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
40113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
23226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
48469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
12486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
70571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
83736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
95197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
82957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
93620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
58191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
30454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
41460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
49277
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
28318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
71951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
50844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
22166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
88299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
51917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
02968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
29366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
12630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
82682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
96695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
52142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
24808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
2007 93489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
65323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
96111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
92554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
46714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
30362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
82109
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
65370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
99879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
51785
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
72502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
11370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
10494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
22099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
79335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
28865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
59409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
86936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
68615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
60499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
91366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
57101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
82886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
99301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
97323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
74863
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
12426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
83561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
67885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
06293
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2006 96500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
22580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
23542
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
09760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
11189
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
68751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
05593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
92871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
39211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
05160
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
41492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
52292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
33402
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
14877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
83932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
75552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
10978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
36654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
20501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
74514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
21386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
33873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
85429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
83410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
49126
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
97844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
84753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
25029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
84695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
59067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
2005 44950
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
74443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
76063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
43508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
02303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
05718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
18539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
87584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
89332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
39671
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
38401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
20283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
91448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
07230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
72458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
04692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
28645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
05005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
67132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
44194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
52742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
49842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
15455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
54539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
20482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
29224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
84396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
31517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
16786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
20836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
2004 93076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
29770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
09294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
98168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
41077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
83300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
39949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
68286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
05366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
65713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
42256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
79018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
70799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
97819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
82404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
01801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
93296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
38396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
02885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
57193
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
18794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
05694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
13454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
71380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
00061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
75382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
33438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
50931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
85093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
73105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
2003 36641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
85451
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
56412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
48997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
71582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
68430
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
84032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
72286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
71259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
62150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
15021
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
60687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
71924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
73302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
20685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
02246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
96962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
21847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
08847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
77238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
84369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
90946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
19592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
56268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
37636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
03017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
18045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
23390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
42959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
83340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
Đầu Đuôi Loto Tổng

Bình luận

Thống kê giải đặc biệt theo tháng – tổng hợp giải đặc biệt của các ngày trong cùng một tháng, so sánh giải đặc biệt về trong cùng 1 tháng giữa các năm khác nhau.

Người chơi có thể chọn xem thống kê giải đặc biệt XSKTMB theo tháng của bất kỳ tháng nào (từ tháng 1 đến tháng 12), so sánh dữ liệu được tổng hợp trong 13 năm liên tiếp gần nhất trở lại đây.

Dữ liệu trong mục thống kê giải đặc biệt này được hiển thị như sau:

  • Hàng ngang biểu thị các ngày trong tháng, được xếp từ ngày mùng 1 tới ngày cuối cùng của tháng. Mỗi ô nào để trống là ngày đó chưa quay (nếu chưa hết tháng hiện tại) hoặc không quay (thường là các tháng thiếu ngày, dịp Tết âm lịch hoặc do 1 vài lý do cực kỳ đặc biệt như phòng chống đại dịch Covid-19…)
  • Cột dọc đầu tiên là các năm được sắp xếp từ thời điểm hiện tại lùi dần về các năm trước.
  • Trong mỗi ô có giải đặc biệt đầy đủ với dãy 5 chữ số, số hàng chục và hàng đơn vị được làm nổi bật để người chơi dễ xem. Những ô có màu xanh đậm là kỳ mở thưởng rơi vào ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật).
  •  Thống kê KQXSMB theo tháng giúp người chơi tìm hiểu và nắm được quy luật về giải đặc biệt các tháng đó vào những năm trước.