Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2016 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2016

152552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
47619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
47739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
92332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
90242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
18687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
48487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
14575
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
94102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
23398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
64581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
04448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
213142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
72537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
47167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
79373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
04196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
66602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
26361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
99399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
76320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
78904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
79843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
16291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
397311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
84175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
59194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
27895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
12191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
62998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
89691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
82837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
04829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
02821
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
31142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
16718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
425261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
31058
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
74704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
57747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
09640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
25678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
26609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
39113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
14716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
54308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
01381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
86749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
589851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
97783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
61911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
77541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
83220
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
51092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
60071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
20146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
22187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
19938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
85236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
67560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
608627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
90033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
23296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
56802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
21153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
34206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
18292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
20891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
47831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
43271
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
47674
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
39324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
703734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
82785
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
26188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
45898
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
62752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
35917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
93186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
19416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
91616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
91479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
72383
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
845018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
37566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
93793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
78522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
73352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
69450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
40203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
39005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
58551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
55986
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
83121
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
957584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
26818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
45423
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
43873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
23090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
31202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
08587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
32801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
81128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
22632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
06735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
1095772
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
31091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
18636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
09857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
68089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
18443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
47054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
35812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
73100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
61973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
67134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
1112617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
11181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
26510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
28435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
83775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
95619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
83690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
79600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
04507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
60300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
72030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
94423
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
1270514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
05786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
76090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
10140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
99739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
92524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
90511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
78663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
68724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
01367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
92452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
94479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
1371502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
02105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
78400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
09821
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
62586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
49093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
11427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
81827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
99709
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
79453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
04998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
66965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
1445552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
14362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
22142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
09866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
14724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
25602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
42398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
50182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
96332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
90809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
29639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
35289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
1530777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
35632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
90316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
50653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
11181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
13478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
49070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
85984
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
11538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
42118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
29707
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
51178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
1640987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
56185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
42093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
50227
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
09334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
23096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
57878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
63712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
13850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
87787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
20979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
32101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
1779881
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
01788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
98518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
03388
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
32205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
98107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
91503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
08257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
54005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
78953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
52091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
76822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
1878706
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
31635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
54125
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
70502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
28192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
27927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
88570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
26862
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
85300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
65206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
73368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
34908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
1982885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
41543
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
14610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
10506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
59894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
58056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
61718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
98526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
95167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
42683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
52462
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
18360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
2039941
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
31805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
37344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
20075
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
48441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
56358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
74248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
56320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
67317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
39821
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
66074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
66718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
2138001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
87489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
59430
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
31780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
75850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
93142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
98540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
04689
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
76294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
49878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
39593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
32777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
2200157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
33258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
66350
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
06580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
06448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
82537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
46412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
57958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
24509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
57699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
89476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
94684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
2320282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
69465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
98752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
97066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
93882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
34529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
26473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
14410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
21533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
99887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
61570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
10998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
2429150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
48676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
49896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
73815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
91964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
76741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
69111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
40602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
29506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
94694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
44896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
16938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
2511704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
15452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
85152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
47878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
49604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
24409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
29835
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
53577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
47190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
18942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
66898
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
82057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
2676605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
33639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
36982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
83725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
23854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
71391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
95471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
13061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
75466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
29449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
23808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
42325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
2711201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
46409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
00806
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
90964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
15182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
83475
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
45804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
87565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
19291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
89231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
37392
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
97291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
2812792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
46648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
81751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
95627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
92490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
07224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
03248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
39470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
10665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
33073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
78162
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
68044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
2976011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
36733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
40184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
65431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
95848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
32883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
75446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
31946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
65071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
00161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
89525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
14198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
3068158
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
61692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
25434
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
78638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
08930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
64182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
86844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
06570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
35526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
97475
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
19617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
3146739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
44978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
53097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
74642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
77489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
45373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
26687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2016

Bộ sốSố lượt về
91
9 lần
02
8 lần
52
8 lần
87
8 lần
98
8 lần
Bộ sốSố lượt về
18
7 lần
42
7 lần
78
7 lần
05
6 lần
06
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2016

  • 45: 0 lần
  • 55: 0 lần
  • 59: 0 lần
  • 69: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2016

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 48 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 31 lần Đuôi 1: 45 lần Tổng 1: 31 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 49 lần Tổng 2: 49 lần
Đầu 3: 35 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 32 lần Đuôi 4: 32 lần Tổng 4: 23 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 29 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 25 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 39 lần Đuôi 7: 36 lần Tổng 7: 48 lần
Đầu 8: 44 lần Đuôi 8: 45 lần Tổng 8: 32 lần
Đầu 9: 45 lần Đuôi 9: 27 lần Tổng 9: 35 lần

Bình luận