Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2023 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023

116705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
34838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
76102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
70344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
61820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
95921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
90746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
04430
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
61379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
07289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
20136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
12301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
249265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
60755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
47577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
01844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
00865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
71963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
57123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
88137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
06380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
80973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
93127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
87485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
325649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
52766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
37856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
52333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
85576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
00370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
96894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
80288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
31186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
34556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
65761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
01716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
475757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
64948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
06743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
75345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
81918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
04408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
06883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
56177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
08811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
53139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
55858
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
87694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
576191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
06194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
58118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
96226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
82647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
00081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
29397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
45710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
06367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
88733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
13484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
47521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
645370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
35492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
39919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
89911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
02904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
83079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
44798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
74923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
15269
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
73121
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
91484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
93178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
739597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
18198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
75877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
49736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
88060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
40357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
93076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
08672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
49956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
26547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
10949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
35627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
820040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
88864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
73787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
29815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
44481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
13437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
98215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
80766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
13676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
75188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
98526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
38223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
978014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
29337
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
68205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
10026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
58546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
84288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
05408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
59261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
35252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
91245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
34562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
57057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
1081191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
85120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
24420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
06363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
97996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
01936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
58222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
25102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
35902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
84521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
94670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
87360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
1104942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
98713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
47076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
16039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
63134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
46260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
45631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
90299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
63768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
49140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
08391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
38038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
1218452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
09841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
56695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
37195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
84102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
55442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
67115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
06848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
73132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
50875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
98375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
62970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
1360762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
41916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
17375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
44265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
19949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
88661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
26902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
84528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
56650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
40620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
19412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
91706
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
1462940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
56141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
67879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
57534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
67753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
57854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
78668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
16893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
59722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
59454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
85800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
06245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
1544221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
18158
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
67724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
27414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
46904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
08897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
41861
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
13720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
15013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
33859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
36904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
1648260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
65243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
89581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
41248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
19031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
76830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
51351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
82019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
11724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
94540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
54869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
74825
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
1753363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
18435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
59389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
65576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
67949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
96361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
22406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
79186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
22365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
70876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
95110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
03257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
1845282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
44971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
57570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
71661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
22632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
94351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
20080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
47887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
43104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
28600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
98371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
56732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1962857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
37264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
86903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
46285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
22317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
59915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
15339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
41830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
50925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
45305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
38429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
14577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
2091869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
32775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
24192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
24623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
70452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
51232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
58286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
92009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
42888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
49071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
64978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
2190781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
81664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
47914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
45297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
58534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
35944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
27221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
52566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
57349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
17948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
88485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
2231357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
08798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
64652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
32754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
84267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
27433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
60279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
22714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
91918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
14670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
76711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
2301964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
45483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
71679
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
95972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
83660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
58062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
63734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
76922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
45844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
57999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
51416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
2416979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
48657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
42105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
19966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
09870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
62442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
57973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
62778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
91388
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
20952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
01243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
2552371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
30415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
32273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
85483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
20319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
63634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
75659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
82843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
68779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
61380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
08816
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
08225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
2634164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
67360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
57765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
89675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
36191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
03493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
87929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
94958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
45236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
26788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
11873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
94636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
2772859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
93758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
83230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
80755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
96237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
49195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
21171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
18448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
93447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
74036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
84757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
74817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
2887219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
55827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
66228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
13196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
79459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
97495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
40915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
83185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
11698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
07157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
11913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
15131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
2976479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
86367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
54639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
85867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
06920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
69358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
49278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
07044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
38050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
03141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
36120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
3016179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
11504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
90819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
20765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
69851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
55741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
76551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
19237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
34684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
07426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
59380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
3130061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
59381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
88961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
72615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
73040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
39267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
73758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023

Bộ sốSố lượt về
57
9 lần
79
9 lần
61
8 lần
15
7 lần
20
7 lần
Bộ sốSố lượt về
70
7 lần
21
6 lần
36
6 lần
58
6 lần
60
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023

  • 07: 0 lần
  • 74: 0 lần
  • 90: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 24 lần Đuôi 0: 39 lần Tổng 0: 32 lần
Đầu 1: 34 lần Đuôi 1: 43 lần Tổng 1: 25 lần
Đầu 2: 36 lần Đuôi 2: 29 lần Tổng 2: 47 lần
Đầu 3: 37 lần Đuôi 3: 29 lần Tổng 3: 42 lần
Đầu 4: 39 lần Đuôi 4: 35 lần Tổng 4: 36 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 39 lần Tổng 5: 33 lần
Đầu 6: 45 lần Đuôi 6: 37 lần Tổng 6: 46 lần
Đầu 7: 46 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 42 lần
Đầu 8: 33 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 29 lần
Đầu 9: 27 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 29 lần

Bình luận