Thống kê đầu đuôi, đầu đít miền Bắc

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc

Chọn số ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
14
66
03
25
04
65
24
20
22
50
Tổng2
1
4
0
0
1
2
0
0
0

Thống kê đầu giải đặc biệt trong 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 2 lần về
 • Đầu 1: 1 lần về
 • Đầu 2: 4 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 0 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 2 lần về
 • Đầu 7: 0 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày
Đít 0
Đít 1
Đít 2
Đít 3
Đít 4
Đít 5
Đít 6
Đít 7
Đít 8
Đít 9
14
66
03
25
04
65
24
20
22
50
Tổng2
0
1
1
3
2
1
0
0
0

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 2 lần về
 • Đít 1: 0 lần về
 • Đít 2: 1 lần về
 • Đít 3: 1 lần về
 • Đít 4: 3 lần về
 • Đít 5: 2 lần về
 • Đít 6: 1 lần về
 • Đít 7: 0 lần về
 • Đít 8: 0 lần về
 • Đít 9: 0 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
Tổng0
1
3
1
2
3
1
1
0
0
 • Tổng 0: 0 lần về
 • Tổng 1: 1 lần về
 • Tổng 2: 3 lần về
 • Tổng 3: 1 lần về
 • Tổng 4: 2 lần về
 • Tổng 5: 3 lần về
 • Tổng 6: 1 lần về
 • Tổng 7: 1 lần về
 • Tổng 8: 0 lần về
 • Tổng 9: 0 lần về