Thống kê đầu đuôi lô tô MB - Thống kê đầu đít xổ số miền Bắc

- xsmn.me đã chuyển sang: xsmn247.me.

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Chọn số ngày

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
7 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
5 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
6 lần
5 lần
3 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
1 lần
5 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
7 lần
0 lần
0 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
6 lần
0 lần
4 lần
5 lần
1 lần
Tổng54
39
49
58
47
58
58
67
57
53
 • Đầu 0: 54 lần về
 • Đầu 1: 39 lần về
 • Đầu 2: 49 lần về
 • Đầu 3: 58 lần về
 • Đầu 4: 47 lần về
 • Đầu 5: 58 lần về
 • Đầu 6: 58 lần về
 • Đầu 7: 67 lần về
 • Đầu 8: 57 lần về
 • Đầu 9: 53 lần về

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đít 0
Đít 1
Đít 2
Đít 3
Đít 4
Đít 5
Đít 6
Đít 7
Đít 8
Đít 9
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
7 lần
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
4 lần
0 lần
5 lần
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
6 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
6 lần
2 lần
5 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
7 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
4 lần
5 lần
4 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
5 lần
6 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
6 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
6 lần
6 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
6 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
Tổng62
65
55
68
55
40
59
51
47
38
 • Đít 0: 62 lần về
 • Đít 1: 65 lần về
 • Đít 2: 55 lần về
 • Đít 3: 68 lần về
 • Đít 4: 55 lần về
 • Đít 5: 40 lần về
 • Đít 6: 59 lần về
 • Đít 7: 51 lần về
 • Đít 8: 47 lần về
 • Đít 9: 38 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
8 lần
0 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
7 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
5 lần
3 lần
3 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
8 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
7 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
5 lần
5 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
6 lần
5 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
8 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
5 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
Tổng76
53
49
64
42
52
49
56
51
48
 • Tổng 0: 76 lần về
 • Tổng 1: 53 lần về
 • Tổng 2: 49 lần về
 • Tổng 3: 64 lần về
 • Tổng 4: 42 lần về
 • Tổng 5: 52 lần về
 • Tổng 6: 49 lần về
 • Tổng 7: 56 lần về
 • Tổng 8: 51 lần về
 • Tổng 9: 48 lần về

Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.

Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:

 • Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
 • Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
 • Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.

Xem thêm