Thống kê đầu đuôi lô tô MB - Thống kê đầu đít xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Chọn số ngày

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
6 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
6 lần
4 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
7 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
5 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
7 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
3 lần
3 lần
5 lần
0 lần
4 lần
4 lần
5 lần
6 lần
3 lần
7 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
6 lần
6 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
5 lần
Tổng66
54
54
57
42
49
60
53
53
52
 • Đầu 0: 66 lần về
 • Đầu 1: 54 lần về
 • Đầu 2: 54 lần về
 • Đầu 3: 57 lần về
 • Đầu 4: 42 lần về
 • Đầu 5: 49 lần về
 • Đầu 6: 60 lần về
 • Đầu 7: 53 lần về
 • Đầu 8: 53 lần về
 • Đầu 9: 52 lần về

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đít 0
Đít 1
Đít 2
Đít 3
Đít 4
Đít 5
Đít 6
Đít 7
Đít 8
Đít 9
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
0 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
9 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
6 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
7 lần
0 lần
1 lần
6 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
6 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
6 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
7 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
Tổng52
52
54
63
62
51
51
53
48
54
 • Đít 0: 52 lần về
 • Đít 1: 52 lần về
 • Đít 2: 54 lần về
 • Đít 3: 63 lần về
 • Đít 4: 62 lần về
 • Đít 5: 51 lần về
 • Đít 6: 51 lần về
 • Đít 7: 53 lần về
 • Đít 8: 48 lần về
 • Đít 9: 54 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
6 lần
5 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
8 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
7 lần
0 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
6 lần
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
6 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
7 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
5 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
5 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
6 lần
6 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
7 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
Tổng48
54
64
47
44
61
60
57
60
45
 • Tổng 0: 48 lần về
 • Tổng 1: 54 lần về
 • Tổng 2: 64 lần về
 • Tổng 3: 47 lần về
 • Tổng 4: 44 lần về
 • Tổng 5: 61 lần về
 • Tổng 6: 60 lần về
 • Tổng 7: 57 lần về
 • Tổng 8: 60 lần về
 • Tổng 9: 45 lần về