Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng chẵn lẻ

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày gần đây nhất
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
46904
15-06
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
Tổng: 4
76830
16-06
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
Tổng: 3
96361
17-06
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
94351
18-06
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
Tổng: 6
59915
19-06
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
51232
20-06
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
58534
21-06
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
84267
22-06
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
83660
23-06
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
Tổng: 6
09870
24-06
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
63634
25-06
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
03493
26-06
Đầu: 9
Đuôi: 3
LL
Tổng: 2
49195
27-06
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
Tổng: 4
97495
28-06
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
Tổng: 4
06920
29-06
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
Tổng: 2
69851
30-06
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
Tổng: 6
90746
01-07
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
Tổng: 0
57123
02-07
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
Tổng: 5
96894
03-07
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
06883
04-07
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
Tổng: 1
29397
05-07
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
Tổng: 6
44798
06-07
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
Tổng: 7
93076
07-07
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
Tổng: 3
98215
08-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
05408
09-07
Đầu: 0
Đuôi: 8
CC
Tổng: 8
58222
10-07
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
Tổng: 4
45631
11-07
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
67115
12-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
26902
13-07
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
Tổng: 2
78668
14-07
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
Tổng: 4
08897
15-07
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
Tổng: 6
51351
16-07
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
Tổng: 6
22406
17-07
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
Tổng: 6
20080
18-07
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
15339
19-07
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
Tổng: 2
58286
20-07
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
Tổng: 4
35944
21-07
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
Tổng: 8
27433
22-07
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
Tổng: 6
58062
23-07
Đầu: 6
Đuôi: 2
CC
Tổng: 8
62442
24-07
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
Tổng: 6
75659
25-07
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
Tổng: 4
87929
26-07
Đầu: 2
Đuôi: 9
CL
Tổng: 1
21171
27-07
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
Tổng: 8
40915
28-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
69358
29-07
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
Tổng: 3
55741
30-07
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
Tổng: 5
72615
31-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
Tổng: 6
04430
01-08
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
Tổng: 3
88137
02-08
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
Tổng: 0
80288
03-08
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
Tổng: 6
56177
04-08
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
Tổng: 4
45710
05-08
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
Tổng: 1
74923
06-08
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
Tổng: 5
08672
07-08
Đầu: 7
Đuôi: 2
LC
Tổng: 9
80766
08-08
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
59261
09-08
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
25102
10-08
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
Tổng: 2
90299
11-08
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
Tổng: 8
06848
12-08
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
Tổng: 2
84528
13-08
Đầu: 2
Đuôi: 8
CC
Tổng: 0
16893
14-08
Đầu: 9
Đuôi: 3
LL
Tổng: 2
41861
15-08
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
82019
16-08
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
Tổng: 0
79186
17-08
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
Tổng: 4
47887
18-08
Đầu: 8
Đuôi: 7
CL
Tổng: 5
41830
19-08
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
Tổng: 3
92009
20-08
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
27221
21-08
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
Tổng: 3
60279
22-08
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
63734
23-08
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
57973
24-08
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
Tổng: 0
82843
25-08
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
Tổng: 7
94958
26-08
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
Tổng: 3
18448
27-08
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
Tổng: 2
83185
28-08
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
Tổng: 3
49278
29-08
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
76551
30-08
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
Tổng: 6
73040
31-08
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
Tổng: 4
61379
01-09
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
06380
02-09
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
31186
03-09
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
Tổng: 4
08811
04-09
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
Tổng: 2
06367
05-09
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
15269
06-09
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
49956
07-09
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
Tổng: 1
13676
08-09
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
Tổng: 3
35252
09-09
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
35902
10-09
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
Tổng: 2
63768
11-09
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
Tổng: 4
73132
12-09
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
56650
13-09
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
Tổng: 5
59722
14-09
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
Tổng: 4
13720
15-09
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
Tổng: 2
11724
16-09
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
Tổng: 6
22365
17-09
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
Tổng: 1
43104
18-09
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
Tổng: 4
50925
19-09
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
40303
20-09
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
Tổng: 3
52566
21-09
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
22714
22-09
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
Tổng: 5
Đầu Đuôi Loto Chẵn/Lẻ Tổng

Bình luận