Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng chẵn lẻ

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày gần đây nhất
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
85800
14-11
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
Tổng: 0
33859
15-11
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
Tổng: 4
54869
16-11
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
95110
17-11
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
Tổng: 1
98371
18-11
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
Tổng: 8
38429
19-11
Đầu: 2
Đuôi: 9
CL
Tổng: 1
49071
20-11
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
Tổng: 8
17948
21-11
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
Tổng: 2
14670
22-11
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
57999
23-11
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
Tổng: 8
20952
24-11
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
08816
25-11
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
Tổng: 7
11873
26-11
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
Tổng: 0
84757
27-11
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
11913
28-11
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
Tổng: 4
03141
29-11
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
Tổng: 5
07426
30-11
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
Tổng: 8
12301
01-12
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
Tổng: 1
87485
02-12
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
Tổng: 3
01716
03-12
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
Tổng: 7
87694
04-12
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
47521
05-12
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
Tổng: 3
93178
06-12
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
35627
07-12
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
Tổng: 9
38223
08-12
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
Tổng: 5
57057
09-12
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
87360
10-12
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
Tổng: 6
38038
11-12
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
Tổng: 1
62970
12-12
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
91706
13-12
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
Tổng: 6
06245
14-12
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
Tổng: 9
36904
15-12
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
Tổng: 4
74825
16-12
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
03257
17-12
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
56732
18-12
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
14577
19-12
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
Tổng: 4
64978
20-12
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
88485
21-12
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
Tổng: 3
76711
22-12
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
Tổng: 2
51416
23-12
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
Tổng: 7
01243
24-12
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
Tổng: 7
08225
25-12
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
94636
26-12
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
74817
27-12
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
Tổng: 8
15131
28-12
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
36120
29-12
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
Tổng: 2
59380
30-12
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
73758
31-12
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
Tổng: 3
42932
01-01
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
10956
02-01
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
Tổng: 1
62495
03-01
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
Tổng: 4
10240
04-01
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
Tổng: 4
38267
05-01
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
72794
06-01
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
69618
07-01
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
Tổng: 9
91089
08-01
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
Tổng: 7
48877
09-01
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
Tổng: 4
73732
10-01
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
28285
11-01
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
Tổng: 3
13113
12-01
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
Tổng: 4
68586
13-01
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
Tổng: 4
91138
14-01
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
Tổng: 1
63261
15-01
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
95539
16-01
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
Tổng: 2
76553
17-01
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
Tổng: 8
54998
18-01
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
Tổng: 7
14609
19-01
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
70964
20-01
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
Tổng: 0
45819
21-01
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
Tổng: 0
36910
22-01
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
Tổng: 1
87441
23-01
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
Tổng: 5
61661
24-01
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
77375
25-01
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
Tổng: 2
20347
26-01
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
Tổng: 1
61579
27-01
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
68274
28-01
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
Tổng: 1
75346
29-01
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
Tổng: 0
08524
30-01
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
Tổng: 6
47666
31-01
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
87444
01-02
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
Tổng: 8
28174
02-02
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
Tổng: 1
33389
03-02
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
Tổng: 7
13300
04-02
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
Tổng: 0
69876
05-02
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
Tổng: 3
91267
06-02
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
67384
07-02
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
Tổng: 2
85852
08-02
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
39100
13-02
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
Tổng: 0
17670
14-02
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
48331
15-02
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
34864
16-02
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
Tổng: 0
58294
17-02
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
39903
18-02
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
Tổng: 3
75801
19-02
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
Tổng: 1
57406
20-02
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
Tổng: 6
99937
21-02
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
Tổng: 0
Đầu Đuôi Loto Chẵn/Lẻ Tổng

Bình luận