Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng chẵn lẻ

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày gần đây nhất
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
69169
14-03
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
12334
15-03
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
05667
16-03
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
39399
17-03
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
Tổng: 8
78723
18-03
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
Tổng: 5
15636
19-03
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
35144
20-03
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
Tổng: 8
81866
21-03
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
95371
22-03
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
Tổng: 8
59882
23-03
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
Tổng: 0
88274
24-03
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
Tổng: 1
16342
25-03
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
Tổng: 6
59619
26-03
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
Tổng: 0
20645
27-03
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
Tổng: 9
49879
28-03
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
37869
29-03
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
62135
30-03
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
Tổng: 8
36909
31-03
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
19052
01-04
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
62909
02-04
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
67364
03-04
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
Tổng: 0
69389
04-04
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
Tổng: 7
72666
05-04
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
00312
06-04
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
Tổng: 3
93374
07-04
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
Tổng: 1
30147
08-04
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
Tổng: 1
16510
09-04
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
Tổng: 1
14138
10-04
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
Tổng: 1
69356
11-04
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
Tổng: 1
12073
12-04
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
Tổng: 0
90649
13-04
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
Tổng: 3
71396
14-04
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
Tổng: 5
99369
15-04
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
96850
16-04
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
Tổng: 5
90289
17-04
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
Tổng: 7
62904
18-04
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
Tổng: 4
26592
19-04
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
Tổng: 1
29379
20-04
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
Tổng: 6
19980
21-04
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
15525
22-04
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
12681
23-04
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
Tổng: 9
69952
24-04
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
Tổng: 7
36594
25-04
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
Tổng: 3
57620
26-04
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
Tổng: 2
25842
27-04
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
Tổng: 6
37696
28-04
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
Tổng: 5
15877
29-04
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
Tổng: 4
44624
30-04
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
Tổng: 6
72031
01-05
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
27567
02-05
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
64857
03-05
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
Tổng: 2
90869
04-05
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
80183
05-05
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
Tổng: 1
87661
06-05
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
Tổng: 7
12317
07-05
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
Tổng: 8
56095
08-05
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
Tổng: 4
60325
09-05
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
Tổng: 7
78736
10-05
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
Tổng: 9
98076
11-05
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
Tổng: 3
54105
12-05
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
Tổng: 5
84396
13-05
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
Tổng: 5
16880
14-05
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
Tổng: 8
06926
15-05
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
Tổng: 8
61034
16-05
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
Tổng: 7
51468
17-05
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
Tổng: 4
91322
18-05
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
Tổng: 4
14478
19-05
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
05966
20-05
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
Tổng: 2
55200
21-05
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
Tổng: 0
39397
22-05
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
Tổng: 6
13182
23-05
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
Tổng: 0
70098
24-05
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
Tổng: 7
09743
25-05
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
Tổng: 7
53398
26-05
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
Tổng: 7
72578
27-05
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
Tổng: 5
47490
28-05
Đầu: 9
Đuôi: 0
LC
Tổng: 9
60031
29-05
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
Tổng: 4
98932
30-05
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
Tổng: 5
06102
31-05
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
Tổng: 2
12612
01-06
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
Tổng: 3
27070
02-06
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
Tổng: 7
35024
03-06
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
Tổng: 6
86127
04-06
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
Tổng: 9
97856
05-06
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
Tổng: 1
66688
06-06
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
Tổng: 6
04651
07-06
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
Tổng: 6
63333
08-06
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
Tổng: 6
29226
09-06
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
Tổng: 8
44465
10-06
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
Tổng: 1
17409
11-06
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
Tổng: 9
86255
12-06
Đầu: 5
Đuôi: 5
LL
Tổng: 0
29826
13-06
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
Tổng: 8
80287
14-06
Đầu: 8
Đuôi: 7
CL
Tổng: 5
40369
15-06
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
Tổng: 5
17597
16-06
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
Tổng: 6
00002
17-06
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
Tổng: 2
74990
18-06
Đầu: 9
Đuôi: 0
LC
Tổng: 9
37567
19-06
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
Tổng: 3
81439
20-06
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
Tổng: 2
14296
21-06
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
Tổng: 5
Đầu Đuôi Loto Chẵn/Lẻ Tổng

Bình luận