Bảng đặc biệt năm - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt các năm 2023 và 2024

116705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
34838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
76102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
70344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
61820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
95921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
90746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
04430
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
61379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
07289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
20136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
12301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
42932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
87444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
71961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
19052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
72031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
12612
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
94818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
249265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
60755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
47577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
01844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
00865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
71963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
57123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
88137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
06380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
80973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
93127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
87485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
10956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
28174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
77433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
62909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
27567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
27070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
77620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
325649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
52766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
37856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
52333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
85576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
00370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
96894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
80288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
31186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
34556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
65761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
01716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
62495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
33389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
17632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
67364
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
64857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
35024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
38889
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
475757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
64948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
06743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
75345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
81918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
04408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
06883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
56177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
08811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
53139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
55858
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
87694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
10240
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
13300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
58535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
69389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
90869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
86127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
35313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
576191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
06194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
58118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
96226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
82647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
00081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
29397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
45710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
06367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
88733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
13484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
47521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
38267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
69876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
87122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
72666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
80183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
97856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
49735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
645370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
35492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
39919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
89911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
02904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
83079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
44798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
74923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
15269
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
73121
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
91484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
93178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
72794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
91267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
32939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
00312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
87661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
66688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
30003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
739597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
18198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
75877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
49736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
88060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
40357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
93076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
08672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
49956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
26547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
10949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
35627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
69618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
67384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
03047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
93374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
12317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
04651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
04973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
820040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
88864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
73787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
29815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
44481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
13437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
98215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
80766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
13676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
75188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
98526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
38223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
91089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
85852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
71307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
30147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
56095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
63333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
40957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
978014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
29337
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
68205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
10026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
58546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
84288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
05408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
59261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
35252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
91245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
34562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
57057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
48877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
97041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
16510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
60325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
29226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
09466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
1081191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
85120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
24420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
06363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
97996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
01936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
58222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
25102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
35902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
84521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
94670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
87360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
73732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
98352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
14138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
78736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
44465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
81994
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
1104942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
98713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
47076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
16039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
63134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
46260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
45631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
90299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
63768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
49140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
08391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
38038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
28285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
68333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
69356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
98076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
17409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
91323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
1218452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
09841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
56695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
37195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
84102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
55442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
67115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
06848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
73132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
50875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
98375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
62970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
13113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
00212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
12073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
54105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
86255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
92619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
1360762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
41916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
17375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
44265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
19949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
88661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
26902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
84528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
56650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
40620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
19412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
91706
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
68586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
39100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
91753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
90649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
84396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
29826
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
83060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
1462940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
56141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
67879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
57534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
67753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
57854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
78668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
16893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
59722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
59454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
85800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
06245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
91138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
17670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
69169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
71396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
16880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
80287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
81707
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
1544221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
18158
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
67724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
27414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
46904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
08897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
41861
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
13720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
15013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
33859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
36904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
63261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
48331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
12334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
99369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
06926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
40369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
43030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
1648260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
65243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
89581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
41248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
19031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
76830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
51351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
82019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
11724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
94540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
54869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
74825
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
95539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
34864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
05667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
96850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
61034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
17597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
79496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
1753363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
18435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
59389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
65576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
67949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
96361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
22406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
79186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
22365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
70876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
95110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
03257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
76553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
58294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
39399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
90289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
51468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
00002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
1845282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
44971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
57570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
71661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
22632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
94351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
20080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
47887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
43104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
28600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
98371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
56732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
54998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
39903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
78723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
62904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
91322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
74990
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
1962857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
37264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
86903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
46285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
22317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
59915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
15339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
41830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
50925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
45305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
38429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
14577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
14609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
75801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
15636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
26592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
14478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
37567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
2091869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
32775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
24192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
24623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
70452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
51232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
58286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
92009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
42888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
49071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
64978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
70964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
57406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
35144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
29379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
05966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
81439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
2190781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
81664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
47914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
45297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
58534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
35944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
27221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
52566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
57349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
17948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
88485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
45819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
99937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
81866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
19980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
55200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
14296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
2231357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
08798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
64652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
32754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
84267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
27433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
60279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
22714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
91918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
14670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
76711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
36910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
82488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
95371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
15525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
39397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
24362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
2301964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
45483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
71679
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
95972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
83660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
58062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
63734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
76922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
45844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
57999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
51416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
87441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
16053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
59882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
12681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
13182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
28501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
2416979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
48657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
42105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
19966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
09870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
62442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
57973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
62778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
91388
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
20952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
01243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
61661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
57333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
88274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
69952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
70098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
50550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
2552371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
30415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
32273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
85483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
20319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
63634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
75659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
82843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
68779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
61380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
08816
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
08225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
77375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
15545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
16342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
36594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
09743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
60082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
2634164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
67360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
57765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
89675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
36191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
03493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
87929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
94958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
45236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
26788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
11873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
94636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
20347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
27234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
59619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
57620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
53398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
04232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
2772859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
93758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
83230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
80755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
96237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
49195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
21171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
18448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
93447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
74036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
84757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
74817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
61579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
36209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
20645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
25842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
72578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
51599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
2887219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
55827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
66228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
13196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
79459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
97495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
40915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
83185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
11698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
07157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
11913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
15131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
68274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
77645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
49879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
37696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
47490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
71368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
2976479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
86367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
54639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
85867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
06920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
69358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
49278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
07044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
38050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
03141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
36120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
75346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
39648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
37869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
15877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
60031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
78049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
3016179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
11504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
90819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
20765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
69851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
55741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
76551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
19237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
34684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
07426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
59380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
08524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
62135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
44624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
98932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
44529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
3130061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
59381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
88961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
72615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
73040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
39267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
73758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
47666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
36909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
06102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2024

Bộ sốSố lượt về
09
5 lần
32
5 lần
66
5 lần
67
5 lần
69
5 lần
Bộ sốSố lượt về
89
5 lần
96
5 lần
33
4 lần
52
4 lần
61
4 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2024

 • 08: 0 lần
 • 11: 0 lần
 • 14: 0 lần
 • 15: 0 lần
 • 16: 0 lần
 • 21: 0 lần
 • 28: 0 lần
 • 54: 0 lần
 • 58: 0 lần
 • 59: 0 lần
 • 63: 0 lần
 • 72: 0 lần
 • 91: 0 lần
 • 93: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2024

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 19 lần Đuôi 0: 18 lần Tổng 0: 17 lần
Đầu 1: 13 lần Đuôi 1: 14 lần Tổng 1: 20 lần
Đầu 2: 16 lần Đuôi 2: 23 lần Tổng 2: 17 lần
Đầu 3: 27 lần Đuôi 3: 17 lần Tổng 3: 20 lần
Đầu 4: 18 lần Đuôi 4: 21 lần Tổng 4: 16 lần
Đầu 5: 16 lần Đuôi 5: 15 lần Tổng 5: 25 lần
Đầu 6: 27 lần Đuôi 6: 23 lần Tổng 6: 19 lần
Đầu 7: 19 lần Đuôi 7: 20 lần Tổng 7: 26 lần
Đầu 8: 18 lần Đuôi 8: 14 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 21 lần Đuôi 9: 29 lần Tổng 9: 16 lần

Bình luận

Thống kê XSMB theo năm là chuyên mục tổng hợp giải đặc biệt đã về theo các năm… giúp người chơi có đầy đủ thông tin nghiên cứu xổ số 1 cách chuyên sâu để có thể dự đoán xổ số miền Bắc chính xác nhất.

Các thông số của bảng thống kê SXMB bao gồm:

 • Cột dọc biểu thị dữ liệu ngày: Sắp xếp từ ngày mùng 1 đến 31.
 • Hàng ngang là dữ liệu tháng: Sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.
 • Các ô ở giữa là kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày có kết quả xổ số mới nhất (nếu là bảng thống kê giải đặc biệt năm nay) hoặc là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 (bảng TK GDB các năm về trước). Những ô có màu xanh là kỳ mở thưởng rơi vào dịp cuối tuần.
 • Trong 1 ô kết quả giải đặc biệt bao gồm dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, hai số cuối cùng của dãy số được làm nổi bật bằng màu đỏ cùng với tổng đặc biệt của mỗi kỳ. (Tổng giải đặc biệt được tính bằng cách cộng hai số hàng chục và hàng đơn vị, nếu cộng lại lớn hơn 10 thì lấy số đơn vị làm tổng).

Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc