Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2020 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2020

132905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
72130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
04635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
29166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
62323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
44435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
86012
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
62557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
03418
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
97059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
74507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
273604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
79434
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
73787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
82632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
79222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
61129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
57611
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
45148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
99600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
32461
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
52117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
319143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
63107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
38823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
08247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
62500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
58827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
02836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
80180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
49797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
53818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
29911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
454949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
44410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
51223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
36662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
76278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
77775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
11617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
15580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
80489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
16921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
95549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
545721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
97615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
52991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
56872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
79913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
11070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
18296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
52085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
20823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
96225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
59405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
614012
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
26275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
78854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
03336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
18932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
25470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
25375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
01993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
34965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
44571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
50553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
714954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
14973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
87368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
83382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
88039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
73860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
43614
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
13853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
19665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
00356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
09929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
878804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
22191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
55060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
67241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
56860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
83783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
12958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
22022
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
09726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
46411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
06320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
991574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
60347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
95973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
71770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
27570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
78091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
83138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
88000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
60541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
20047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
92041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
1026396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
96045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
83549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
32765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
63530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
77969
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
98628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
81320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
52248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
37874
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
24835
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
1133658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
07696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
29224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
02419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
76634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
03116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
40128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
16129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
82094
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
56842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
46551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
1290880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
19747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
74951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
35009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
51903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
28890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
36852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
51880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
25618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
44516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
09945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
1341244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
54232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
73118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
12795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
93761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
20508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
42857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
28463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
46266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
88287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
08528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
1432164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
51855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
18915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
33963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
36374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
44789
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
59514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
32489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
77616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
28106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
45776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
1526710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
47417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
18901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
41795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
75952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
70102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
57980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
23030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
62428
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
76818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
61681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
1672782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
00776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
28322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
75146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
94962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
24511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
82147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
89582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
14408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
41130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
16363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
1797571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
99817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
52267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
76380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
02517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
60814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
30548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
04170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
99469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
82093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
12950
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
1834706
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
06616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
81489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
44554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
38289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
06586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
72437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
20290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
62319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
88630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
27054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
1970921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
90398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
85074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
96600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
04630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
08834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
95501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
54004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
18225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
17017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
20370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
2012850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
22204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
85736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
51265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
18969
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
30629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
30880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
05042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
90157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
92780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
45188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
2138897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
36089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
55521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
58738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
25127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
51088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
57454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
68757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
07043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
20561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
27693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2296449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
37647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
46024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
27298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
67617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
20942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
81535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
87486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
48879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
61596
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
81613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
2316875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
36144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
36123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
54503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
98991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
34062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
09592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
47441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
97711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
06125
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
00843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
80188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
2491609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
31578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
69550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
81779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
80610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
57597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
49316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
87082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
43128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
52664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
79993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2537376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
54296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
46625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
67211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
46982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
22508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
67659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
98018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
32436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
72036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
36287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
2623146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
94135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
90667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
29154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
01316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
71154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
77882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
17069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
77946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
23071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
80287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
2726422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
33555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
77561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
06561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
74236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
38931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
76496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
37546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
45538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
23126
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
85971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
2850940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
45982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
91159
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
69063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
09913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
36351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
91382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
17448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
96331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
07707
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
10764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
07690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
2980389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
80805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
28914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
97298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
97954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
66720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
63717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
78305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
59323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
33136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
83669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
63111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
3075712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
42902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
06702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
59964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
67229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
45563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
73783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
64268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
57483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
05104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
57905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
3149715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
98819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
83834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
14362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
56358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
92610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
42050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2020

Bộ sốSố lượt về
17
8 lần
54
8 lần
80
8 lần
82
8 lần
11
7 lần
Bộ sốSố lượt về
36
7 lần
89
7 lần
16
6 lần
18
6 lần
23
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2020

  • 33: 0 lần
  • 77: 0 lần
  • 84: 0 lần
  • 99: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2020

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 42 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 47 lần Đuôi 1: 36 lần Tổng 1: 33 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 32 lần Tổng 2: 32 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 29 lần
Đầu 4: 33 lần Đuôi 4: 34 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 32 lần Tổng 5: 43 lần
Đầu 6: 36 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 24 lần
Đầu 7: 28 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 43 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 27 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 37 lần

Bình luận