Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2021 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2021

178885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
54782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
91577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
50393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
05365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
57266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
01275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
88081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
74627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
31220
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
03858
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
62712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
220681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
15759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
87462
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
01795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
76578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
51714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
87781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
71424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
77764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
37377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
29510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
27587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
343132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
76349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
63410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
44110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
51925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
62721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
02942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
10004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
11660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
20681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
07267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
85507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
442988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
48218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
96100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
16278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
09580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
60930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
96477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
46441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
29855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
45747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
34148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
69447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
519376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
48520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
66992
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
06800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
83866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
10263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
91701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
09081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
17061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
73967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
66152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
04329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
690402
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
37427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
61918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
94659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
80359
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
73663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
46868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
39467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
87728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
82245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
19821
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
71784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
709854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
25119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
38433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
97675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
70447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
26422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
61289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
49634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
10765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
97469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
91386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
63631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
800726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
42991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
20859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
63904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
26493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
82266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
10346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
38115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
14938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
43550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
94772
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
29115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
982064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
38792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
97736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
52070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
76369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
81099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
70060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
44751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
63724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
31156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
71952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
34346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
1048146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
04629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
61639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
85313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
54247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
92979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
53594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
29771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
04529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
06085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
43595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
25206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
1105507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
47526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
29013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
57470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
15348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
38294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
53620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
26654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
72142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
33422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
34925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
1216592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
85439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
86039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
49650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
02283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
48323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
19868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
23349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
05618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
04211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
09055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
1302769
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
95112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
29405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
68664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
35879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
41507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
17044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
95548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
49522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
55230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
98112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
1451338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
45587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
74295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
81047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
18146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
98653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
55853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
32159
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
04019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
53940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
27700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
1568285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
56286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
61924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
90982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
59925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
27483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
70957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
73497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
04965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
64218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
77626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
96009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
1612046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
11503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
60054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
99789
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
32965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
34622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
37782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
62041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
12093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
66067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
41405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
43032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1755095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
05177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
72152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
10780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
67626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
44367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
05779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
68162
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
35330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
24640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
99342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
73157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
1892549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
81910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
37733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
89500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
10448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
14761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
32872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
10443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
93901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
11609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
04960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
70830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
1923677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
11103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
55324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
81365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
83572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
03472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
47133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
21544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
45957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
86847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
68712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
07173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
2060545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
70030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
97438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
05475
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
55967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
64799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
23036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
04793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
74019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
56449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
45344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
74271
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
2121331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
57607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
68140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
84355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
75723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
60141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
47188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
69157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
16083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
93188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
47579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
38683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
2209264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
77708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
54315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
56292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
94325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
34505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
23166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
98711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
53873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
56628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
36593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
09078
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
2357860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
17110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
85639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
98860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
13529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
98699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
46724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
58391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
11534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
73125
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
24880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
78708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
2445883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
93315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
66438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
21177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
19685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
17879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
77196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
58389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
51678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
44417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
85856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
37223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
2500157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
35855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
44219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
73278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
82871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
25985
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
82380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
60589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
92408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
69154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
64313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
31424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
2633079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
55600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
72042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
16252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
64904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
20290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
40891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
88678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
21694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
75309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
81610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
57404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
2745756
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
26313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
54601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
49333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
33003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
13987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
52371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
69159
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
73011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
92046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
27824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
56903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
2892020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
30398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
31295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
91213
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
07076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
52658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
50098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
50509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
03234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
47069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
55988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
04703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
2940169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
03000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
21916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
81687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
66791
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
10326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
58755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
76477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
67635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
28087
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
13977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
3071209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
49255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
96736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
15553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
82308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
94715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
83986
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
45811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
24242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
71738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
62033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
3117386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
06996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
18650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
62914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
49620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
54798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
24147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2021

Bộ sốSố lượt về
77
8 lần
24
7 lần
47
7 lần
00
6 lần
10
6 lần
Bộ sốSố lượt về
46
6 lần
55
6 lần
59
6 lần
67
6 lần
78
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2021

  • 37: 0 lần
  • 74: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2021

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 36 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 30 lần Tổng 1: 42 lần
Đầu 2: 39 lần Đuôi 2: 33 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 30 lần Đuôi 3: 36 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 31 lần Tổng 4: 43 lần
Đầu 5: 37 lần Đuôi 5: 40 lần Tổng 5: 34 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 31 lần Tổng 6: 40 lần
Đầu 7: 37 lần Đuôi 7: 39 lần Tổng 7: 29 lần
Đầu 8: 40 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 30 lần
Đầu 9: 31 lần Đuôi 9: 45 lần Tổng 9: 32 lần

Bình luận