Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2022 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2022

110676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
24876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
76007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
81691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
31918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
01697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
46555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
69488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
35019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
99876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
52770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
293494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
09390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
61762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
94479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
51768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
50554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
36335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
03138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
64668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
67246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
24523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
337061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
42113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
87767
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
48243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
89242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
86690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
37686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
47153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
65169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
66819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
10576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
446330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
67147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
42399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
12941
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
79110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
60832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
50239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
27492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
62111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
51859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
75371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
05028
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
510619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
23184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
84917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
54997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
78054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
05479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
68404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
49513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
01548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
80983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
33487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
13454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
698437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
76101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
78356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
17538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
20116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
11584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
76796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
74873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
44816
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
26450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
77471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
84807
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
733657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
28958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
74079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
98245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
73301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
87525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
91796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
80395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
51169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
13037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
04067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
85979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
898969
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
96534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
62593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
43769
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
51139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
28977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
66224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
76821
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
75743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
94309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
66130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
38522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
993093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
35498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
08663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
34194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
05659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
08181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
10295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
00180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
01293
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
96669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
57765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
93971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
1008845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
23768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
72929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
25295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
35106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
08391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
17772
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
42119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
17535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
71218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
71610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
82978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
1155427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
49104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
61349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
86317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
27724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
29224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
02801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
44082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
99951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
92034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
81736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
20815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
1288903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
85672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
31953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
81358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
55065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
17818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
23151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
93970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
55448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
67145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
78611
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
65180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
1346638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
82472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
66650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
76864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
29436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
89927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
95155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
40306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
21776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
65353
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
96305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
96688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
1487219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
35862
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
48563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
96764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
30775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
52762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
32850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
90213
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
66581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
57974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
12834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
48507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
1520222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
87296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
01067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
54045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
93649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
79716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
38114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
19117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
87354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
79638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
91006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
92059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
1655431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
89562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
18513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
36554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
17713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
90524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
77064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
05904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
48715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
35546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
50578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
13086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
1788041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
38755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
04440
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
87347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
58553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
68274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
66327
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
54182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
55890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
15677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
05776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
71424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
1846384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
29996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
90202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
80436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
69049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
87190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
36713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
92993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
14894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
07253
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
32592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
32505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
1976930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
92264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
39218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
78864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
49968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
66449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
53393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
75303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
62198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
68879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
66534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
90230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
2071085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
88182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
04348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
58953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
78195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
71808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
25496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
10211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
50221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
27465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
80770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
40448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
2178645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
89665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
76044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
89291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
85198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
81571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
27404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
17965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
44823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
50000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
52091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
74562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
2274954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
41055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
43218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
31695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
24547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
50846
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
04093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
60652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
76777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
31698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
30529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
65438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
2328383
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
25351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
38074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
77318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
29213
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
97140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
15361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
63437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
79436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
12843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
47779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
33027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2497132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
16480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
71400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
97285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
97218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
49677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
22857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
24832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
08154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
05499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
75996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
09534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
2520653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
09401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
88460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
99368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
87109
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
36768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
69502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
28670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
59509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
50604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
36819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
95636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
2698409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
07631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
15972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
32047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
41717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
46970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
00558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
89151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
93712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
19739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
67896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
03400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
2716440
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
70968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
80965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
02541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
29667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
62171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
09155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
89617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
77390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
89604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
67857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
97797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
2883926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
89075
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
20182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
47202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
57318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
13149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
56590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
68144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
41946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
32041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
65507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
55145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
2911699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
59903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
58339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
87354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
38892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
92303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
75965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
92129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
73887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
25380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
51849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
3067466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
89914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
59924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
12512
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
58839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
96409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
96955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
89651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
05085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
98112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
54112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
3112239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
39725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
50267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
92467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
93343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
55291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2022

Bộ sốSố lượt về
18
8 lần
54
8 lần
13
7 lần
53
7 lần
65
7 lần
Bộ sốSố lượt về
68
7 lần
96
7 lần
04
6 lần
19
6 lần
24
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2022

  • 20: 0 lần
  • 33: 0 lần
  • 89: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2022

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 35 lần Đuôi 0: 31 lần Tổng 0: 38 lần
Đầu 1: 42 lần Đuôi 1: 34 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 23 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 31 lần
Đầu 3: 35 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 41 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 43 lần Tổng 4: 41 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 37 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 29 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 38 lần Tổng 7: 30 lần
Đầu 8: 24 lần Đuôi 8: 37 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 45 lần Đuôi 9: 43 lần Tổng 9: 50 lần

Bình luận