Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2011 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2011

124028
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
39956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
57722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
00771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
64082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
61113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
38728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
26054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
94392
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
51611
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
12232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
83962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
241927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
65257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
29995
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
76630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
41841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
41742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
56666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
26844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
25831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
37842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
35009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
305424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
61827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
61085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
43819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
55164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
24644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
45174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
62326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
05527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
21001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
50005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
453882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
69186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
68505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
55471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
80053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
57056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
07580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
16584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
01365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
66501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
99560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
561942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
93891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
24633
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
21494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
30710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
15167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
85608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
07463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
26053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
65012
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
31486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
635003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
15526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
30065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
76460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
64832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
93442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
52458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
23415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
87497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
56528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
32504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
24045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
799307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
43758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
43977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
26570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
08030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
43838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
87962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
78663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
55485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
48236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
63169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
22005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
800865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
67723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
15941
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
82033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
08493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
47421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
16303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
49053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
54446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
69236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
27467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
01256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
951294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
79899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
09502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
18970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
69349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
24268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
29252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
72803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
38335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
54589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
02862
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
21119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
1007641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
59300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
25665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
18520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
30069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
89705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
12572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
38959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
07959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
16882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
64556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
82470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
1134785
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
54557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
09485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
73964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
78309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
55062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
64206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
11013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
80285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
72636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
46346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
60324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
1209925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
09850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
29191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
29261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
59701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
94652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
09719
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
73231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
35221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
00917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
83004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
95304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
1316322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
98026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
67827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
61495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
95713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
75894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
05730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
51066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
56462
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
63834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
69843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
02023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
1463970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
78923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
23749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
82680
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
47224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
91651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
14996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
32343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
48722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
00175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
79218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
88602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
1577030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
81838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
65398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
29442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
22817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
21544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
55290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
94022
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
18659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
88803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
61503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
88208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
1601543
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
53305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
24339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
81055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
07634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
01641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
83777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
26949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
21205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
93522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
62554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
83127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
1752688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
16076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
32685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
76870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
21975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
86954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
73429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
24396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
38972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
02856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
74716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
51370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
1857235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
71683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
31257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
13729
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
29621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
31868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
09265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
51373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
02959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
70196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
02023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
81892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
1948117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
90670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
71822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
58731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
14560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
04168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
78259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
65912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
95219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
29760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
83255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
98682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
2002685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
75599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
82939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
05691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
42696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
19936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
31900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
32193
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
71463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
21505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
22704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
85495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
2159090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
61338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
11722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
54966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
78256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
54108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
10103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
86173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
04644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
18903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
92397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
70139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
2273445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
54198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
70406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
59436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
81356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
58700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
93618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
15034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
67072
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
37172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
27625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
74123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
2373957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
54923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
19737
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
63208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
52980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
23400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
35070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
27548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
27664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
05468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
12753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
29377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
2469613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
26002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
05436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
95442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
29698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
35738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
59635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
59425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
92365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
67989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
77887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
18527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2533590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
92401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
54393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
65188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
84144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
60579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
19804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
56074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
30803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
12660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
65880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
63513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
2646566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
25866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
13319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
16142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
76823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
00135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
60018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
78588
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
76474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
49044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
12409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
56788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
2783971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
06517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
46549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
12856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
49870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
05473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
53567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
71491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
59586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
33511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
74832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
34207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
2864051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
48688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
41718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
78237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
11595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
51231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
97647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
09822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
57617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
35536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
11334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
74125
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
2920589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
96797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
60991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
54914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
05378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
85288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
41470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
17425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
19751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
93574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
34404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
3014506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
82073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
86883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
04594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
55127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
72414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
07051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
93960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
78170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
01057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
38407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
3105598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
16749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
25166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
41960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
20433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
10064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
94078
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2011

Bộ sốSố lượt về
70
11 lần
03
8 lần
22
8 lần
56
8 lần
05
7 lần
Bộ sốSố lượt về
23
7 lần
27
7 lần
36
7 lần
42
7 lần
60
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2011

  • 40: 0 lần
  • 81: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2011

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 45 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 35 lần
Đầu 1: 28 lần Đuôi 1: 30 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 42 lần Đuôi 2: 40 lần Tổng 2: 27 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 42 lần Tổng 3: 39 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 37 lần Tổng 4: 42 lần
Đầu 5: 36 lần Đuôi 5: 40 lần Tổng 5: 33 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 38 lần Tổng 6: 38 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 31 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 31 lần Tổng 9: 36 lần

Bình luận