Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2010 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2010

137754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
47426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
62514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
50055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
06233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
81063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
29605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
05924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
91206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
44023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
98499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
43815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
222732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
38762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
55514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
96948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
54420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
04254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
12519
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
43812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
66462
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
88289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
38907
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
94106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
344591
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
21900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
68272
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
99456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
55870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
60338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
20823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
01080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
37739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
86340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
57496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
96313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
479226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
69054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
99149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
43059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
27931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
63537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
40036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
64110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
33602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
42326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
81637
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
95653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
565882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
75330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
69805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
69438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
49835
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
74699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
03190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
63583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
72060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
17711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
97183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
50715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
607150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
46065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
41632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
25923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
87824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
69934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
76284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
48817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
47636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
82779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
95510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
31030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
786471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
79100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
16764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
93957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
29573
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
41555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
44284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
31507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
47799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
91737
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
92115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
26215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
885726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
15214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
44974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
81192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
44892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
69800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
12120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
10532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
16308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
06908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
11718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
86854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
986595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
58358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
69900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
45855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
39067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
80624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
29988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
08451
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
84973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
55079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
76972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
80458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
1048345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
56732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
79139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
81754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
25634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
61804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
68944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
23391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
38807
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
50321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
50317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
45639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
1165443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
15172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
02904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
78143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
06238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
60593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
19446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
56527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
30920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
32933
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
33010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
68769
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
1218902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
91818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
60467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
88407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
95739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
87219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
14975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
19639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
81000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
99178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
15813
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
42557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
1334725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
71826
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
09811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
41015
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
45939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
00127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
30147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
68872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
52552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
47262
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
42359
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
1480204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
53494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
87595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
43817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
38938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
63218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
81187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
28258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
00429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
00336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
60494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
1524011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
35806
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
60656
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
73913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
62401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
70673
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
67787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
94005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
23365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
44149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
75178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
1671916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
43816
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
68609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
56325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
86985
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
92395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
18017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
46292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
55458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
77763
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
03711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
1771915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
54925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
39208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
81175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
07002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
23049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
47615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
67884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
73045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
88917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
68531
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
16509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
1873782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
25970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
14899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
05253
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
90598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
79622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
02640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
21988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
83100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
28683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
36931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
92963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
1977424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
57806
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
45948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
49435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
21498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
77048
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
02020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
84383
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
36272
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
57037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
38480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
80502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
2014691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
52009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
16224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
82120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
71147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
20316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
16971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
96332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
85865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
69149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
43352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
84203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
2195748
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
93187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
43311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
31530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
92095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
67499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
65615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
19510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
28192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
00458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
22173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
41741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
2291336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
33953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
43156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
49117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
65496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
92628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
02000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
02378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
75824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
92443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
88368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
96593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2352965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
21038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
97190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
27716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
25008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
54492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
12996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
11083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
32187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
89193
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
44808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
26395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
2450863
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
81579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
21664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
94758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
44960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
15091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
16141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
11410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
42793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
92355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
92598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
2578124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
43504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
46289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
46414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
10875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
84894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
00484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
02197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
77066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
78869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
37043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
2616904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
72122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
04564
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
65170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
38344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
06306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
99883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
91262
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
41119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
81395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
54143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
2783647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
25632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
54438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
50884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
44930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
14627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
77759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
39603
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
60640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
61211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
38551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
2866996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
11636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
16170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
73376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
14388
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
60474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
34963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
83754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
75197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
35931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
27008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
2922470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
90097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
55509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
45333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
45246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
86960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
98103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
37192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
45739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
13541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
3098330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
06735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
58533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
90063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
51503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
70732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
16336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
96964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
07954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
77297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
3179354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
79815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
80643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
21261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
30029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
53127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2010

Bộ sốSố lượt về
15
9 lần
54
8 lần
00
7 lần
24
7 lần
32
7 lần
Bộ sốSố lượt về
39
7 lần
08
6 lần
11
6 lần
17
6 lần
36
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2010

  • 42: 0 lần
  • 77: 0 lần
  • 81: 0 lần
  • 86: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2010

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 38 lần Tổng 0: 35 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 24 lần Tổng 1: 38 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 33 lần Tổng 2: 41 lần
Đầu 3: 48 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 28 lần
Đầu 4: 29 lần Đuôi 4: 42 lần Tổng 4: 27 lần
Đầu 5: 34 lần Đuôi 5: 38 lần Tổng 5: 34 lần
Đầu 6: 28 lần Đuôi 6: 31 lần Tổng 6: 40 lần
Đầu 7: 28 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 32 lần
Đầu 8: 25 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 41 lần Đuôi 9: 35 lần Tổng 9: 40 lần

Bình luận