Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2014 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2014

149932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
51215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
71541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
89294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
51233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
18133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
10688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
61809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
54396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
81477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
10556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
226757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
51001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
00767
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
99852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
70418
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
29160
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
80945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
71548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
45497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
23411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
96781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
342976
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
54416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
66679
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
69276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
97171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
14006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
14696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
28099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
19342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
10491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
42354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
76145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
453329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
53024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
45436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
17893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
23309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
61311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
77521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
53604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
86390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
41632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
10896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
66465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
587267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
81966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
46682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
04655
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
90547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
98598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
50815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
24005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
89997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
14165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
38477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
29380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
699257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
66933
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
82060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
56709
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
80448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
08441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
85345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
26004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
14510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
86156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
04225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
02187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
754545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
52114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
45290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
41768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
96027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
40639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
44050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
98053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
95004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
83139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
55145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
16777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
815791
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
66145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
48911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
14312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
62885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
20179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
09536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
19927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
70121
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
92630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
62292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
00396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
960483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
05148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
78825
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
33041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
18962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
94160
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
42534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
85689
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
24077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
66759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
37305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
53241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
1018714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
63229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
66657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
74674
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
75042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
18489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
10716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
42313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
75090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
11443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
77706
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
70782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
1114523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
72501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
23630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
95633
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
03377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
44151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
36252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
12979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
51987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
37766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
98606
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
20363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
1266472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
74795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
67195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
85634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
84703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
57552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
13146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
95361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
23832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
38713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
13038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
64123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
1306465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
47208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
47934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
35867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
88185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
26285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
16482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
38063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
57052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
03839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
15446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
81952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
1463674
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
11279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
18427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
96573
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
61511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
97639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
65034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
83192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
42136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
96312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
47897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
76442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
1514570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
99536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
90065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
86743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
79513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
94239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
70181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
61468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
46745
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
28583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
73172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
17338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
1690626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
39212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
46036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
23906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
35053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
00138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
57055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
77362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
22951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
89055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
83219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
25952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
1755839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
18696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
87385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
09110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
73499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
60863
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
91216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
67059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
97389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
96621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
77267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
52436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
1825665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
91737
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
38111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
65471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
30547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
97343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
87375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
42470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
39122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
84860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
96154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
05919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
1937653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
31764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
89858
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
84874
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
44730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
88244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
15841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
05597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
60804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
81372
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
78196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
98712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
2034098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
76356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
65184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
92108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
65500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
94360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
31926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
21864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
23315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
03601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
94868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
50270
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
2118772
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
29789
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
75253
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
31340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
97696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
81412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
27778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
96929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
26443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
64906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
83532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
79952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
2241958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
32017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
64761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
55155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
06529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
49038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
36991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
91788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
03334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
86342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
21736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
48853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
2322602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
05214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
27894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
09163
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
65996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
79142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
50864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
54448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
18320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
91254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
70173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
08416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
2414951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
47447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
98417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
77969
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
39454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
43285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
40887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
46782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
75935
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
41770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
72851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
81561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
2519584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
15342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
55788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
36977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
11954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
81557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
74199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
43897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
49293
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
13256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
30739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
23747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
2677158
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
06508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
45482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
02561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
34345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
11494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
32143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
17870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
08111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
62771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
06810
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
55659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
2785463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
07448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
14235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
72454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
45566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
60240
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
94263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
63755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
92386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
92384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
36439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
95598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
2827662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
67736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
59111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
94678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
18197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
41940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
73224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
10260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
14624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
99954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
36219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
69212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
2913899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
93922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
75251
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
01714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
63731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
02228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
45949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
26001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
21089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
21759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
18799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
3050174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
77368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
79122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
86444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
86970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
50554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
50800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
25765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
59763
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
22297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
3153984
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
19070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
44282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
98507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
42851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
23646
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2014

Bộ sốSố lượt về
36
8 lần
39
8 lần
45
8 lần
54
8 lần
96
8 lần
Bộ sốSố lượt về
11
7 lần
52
7 lần
63
7 lần
70
7 lần
97
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2014

  Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2014

  ĐầuĐuôiTổng
  Đầu 0: 26 lần Đuôi 0: 30 lần Tổng 0: 29 lần
  Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 38 lần Tổng 1: 37 lần
  Đầu 2: 24 lần Đuôi 2: 42 lần Tổng 2: 36 lần
  Đầu 3: 40 lần Đuôi 3: 33 lần Tổng 3: 31 lần
  Đầu 4: 42 lần Đuôi 4: 40 lần Tổng 4: 31 lần
  Đầu 5: 47 lần Đuôi 5: 36 lần Tổng 5: 32 lần
  Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 40 lần Tổng 6: 47 lần
  Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 35 lần Tổng 7: 43 lần
  Đầu 8: 32 lần Đuôi 8: 29 lần Tổng 8: 28 lần
  Đầu 9: 38 lần Đuôi 9: 38 lần Tổng 9: 47 lần

  Bình luận