Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2009 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2009

130872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
85898
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
83834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
67696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
46257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
58731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
92550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
52236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
35847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
75304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
50320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
43102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
266665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
33794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
40415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
02305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
16234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
87228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
37386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
35119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
25442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
80975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
13357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
42737
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
363582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
93822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
97068
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
33394
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
88409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
61516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
77016
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
87332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
95428
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
80188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
12177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
30415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
450610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
06762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
44496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
97301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
37172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
39305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
94167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
61244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
53302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
76770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
51323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
52849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
556496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
65503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
38414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
65370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
54165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
33009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
33500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
03875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
33115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
54960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
07855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
84497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
697817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
98716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
40590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
24335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
94491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
64633
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
88958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
08709
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
99703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
26725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
75510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
98049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
777615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
49420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
62752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
38074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
82514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
27150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
24923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
92218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
15152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
90579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
75781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
58376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
821524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
01864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
20013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
45800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
77297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
78937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
73429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
04617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
43382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
66803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
23967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
42844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
967140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
58424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
39052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
03412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
11859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
84202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
67315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
23913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
38989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
39750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
36143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
40945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
1042732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
46686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
49447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
89202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
10218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
61194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
22639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
25076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
69074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
28801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
85563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
14429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
1161082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
97156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
10341
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
11857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
38110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
45864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
91848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
12692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
93124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
01708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
40830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
34023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
1220757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
83456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
65405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
41172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
55263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
55085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
71750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
80814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
04525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
17188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
42871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
82436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
1332223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
10978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
88615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
70695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
16457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
69872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
17518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
33989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
93546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
25517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
53099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
39415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
1430287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
26482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
42403
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
56954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
19558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
73256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
22474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
91914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
34439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
32040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
86668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
00094
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
1527090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
38303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
99069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
05358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
51699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
06223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
81098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
72483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
53621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
00411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
79977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
73634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
1668046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
76639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
01621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
97836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
37457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
22167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
60466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
93924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
40002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
02112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
71200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
59691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
1704690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
25079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
28743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
56399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
61952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
77764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
35643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
95574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
16555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
86822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
47662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
23936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
1851146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
40250
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
34716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
71534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
25312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
64090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
78046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
61131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
96996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
66421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
99266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
88997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
1976036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
52150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
34732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
52968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
38459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
59302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
47027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
83467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
93561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
51328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
82422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
28467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
2057566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
74652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
96567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
83437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
09276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
14325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
54179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
69577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
64053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
29066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
01608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
14895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
2136184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
59322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
91406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
98141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
39547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
55953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
07396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
02566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
87262
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
02091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
69666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
76997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
2282565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
66997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
67043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
99309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
02092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
31796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
32399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
58947
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
20356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
32868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
18716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
62099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
2346481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
22483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
85422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
93250
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
93302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
78886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
65943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
33443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
07466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
54473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
63739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
33807
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
2408245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
35910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
11713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
61842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
57618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
84164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
29050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
83188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
83610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
11660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
49465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
50804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
2532583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
09810
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
24856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
91529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
88683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
06732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
68840
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
02248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
20664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
16165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
36074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
2690207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
92450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
19010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
62222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
76162
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
76545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
92594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
20801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
15386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
58252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
50891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
2707523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
28575
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
81606
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
02571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
06713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
88118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
72205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
67655
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
50666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
98899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
85460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
96782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
2842218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
41626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
20456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
11889
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
47348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
93395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
70282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
88306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
54897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
65989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
15541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
21666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2978528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
52205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
44610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
18084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
47965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
32371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
03069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
66147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
17112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
29874
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
04088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
3054268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
55845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
06382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
89645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
33096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
83812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
22191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
13173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
96556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
81793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
47193
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
3104657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
03161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
69651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
99738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
67508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
50385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
70849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2009

Bộ sốSố lượt về
50
9 lần
66
9 lần
10
8 lần
02
7 lần
15
7 lần
Bộ sốSố lượt về
56
7 lần
57
7 lần
82
7 lần
96
7 lần
18
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2009

  • 80: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2009

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 37 lần Đuôi 0: 35 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 25 lần Tổng 1: 45 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 47 lần Tổng 2: 40 lần
Đầu 3: 26 lần Đuôi 3: 34 lần Tổng 3: 36 lần
Đầu 4: 36 lần Đuôi 4: 35 lần Tổng 4: 34 lần
Đầu 5: 41 lần Đuôi 5: 38 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 44 lần Đuôi 6: 48 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 30 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 36 lần
Đầu 8: 30 lần Đuôi 8: 32 lần Tổng 8: 25 lần
Đầu 9: 42 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 34 lần

Bình luận