Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2018 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2018

191662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
40951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
94228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
75571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
55556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
99872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
66017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
41128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
48319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
29665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
51489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
72729
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
284631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
61573
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
05180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
19012
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
03379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
79685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
23587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
25638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
19640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
75644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
54448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
71456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
311717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
37601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
90586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
85446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
74902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
97900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
09530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
49786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
52049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
58237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
14832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
99667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
462274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
52643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
16873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
64482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
95201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
68083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
31995
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
88624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
64308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
26134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
15844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
97859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
518105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
36829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
98565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
37294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
29482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
08485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
92295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
92138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
93788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
04926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
01524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
12188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
615589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
68495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
93060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
76309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
78238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
66175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
93514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
84214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
00964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
68515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
70455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
81154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
713957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
74825
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
85983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
91498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
85664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
45882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
41967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
12723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
49197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
99739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
89911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
25367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
879708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
68975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
00998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
61763
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
35876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
27538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
75299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
90929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
66915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
06832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
33079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
64793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
981062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
18625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
21423
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
97323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
55560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
54099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
14845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
47717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
24453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
99135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
45669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
77308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
1094944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
93481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
03830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
79188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
69710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
01603
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
76157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
93681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
51845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
90043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
04284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
39341
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
1188149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
49568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
35229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
34765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
37704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
35854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
19854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
10460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
50040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
75705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
65771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
38991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
1277077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
40999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
17577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
70118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
98581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
64199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
09965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
46677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
81156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
68218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
20970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
63140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
1304264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
56489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
58507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
42501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
27336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
03937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
48401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
62149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
45562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
48145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
07459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
83517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
1445021
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
83871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
90354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
71370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
41345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
54343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
78023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
79386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
21588
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
35128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
25841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
47788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
1585298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
46416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
25452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
10316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
70145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
84740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
33662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
59077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
47019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
33888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
22750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
1613766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
24049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
20546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
71470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
81948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
44371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
89187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
32963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
82524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
52348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
60310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
1762609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
81636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
83064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
87623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
83564
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
88323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
92527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
93143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
39416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
96702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
46365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
1841201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
58038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
73822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
38740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
86133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
09669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
00177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
91720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
22850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
16644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
84415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
1967721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
81908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
08294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
34580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
15245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
15489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
15817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
11219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
96177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
91214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
38201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
2069463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
38528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
61165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
23061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
32370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
81615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
32749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
93757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
03096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
72328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
02322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
41302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
2187139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
29059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
68585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
69966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
06511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
57997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
16268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
92056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
31221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
15132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
79721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
95367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
2224960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
69965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
29539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
29568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
81330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
03183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
77892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
57873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
29578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
81258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
95565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
54691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
2333101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
61444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
14613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
32369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
37544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
50296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
95786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
48935
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
12662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
08662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
06414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
47793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2441657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
00154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
05545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
28845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
42876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
46249
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
91570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
63517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
69569
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
23203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
50522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
2560568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
64510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
96594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
26550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
89936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
01883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
43841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
54360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
69654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
72838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
34635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
09956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
2682445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
50039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
07223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
92986
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
70873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
53992
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
59356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
85081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
49222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
78933
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
74033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
73330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
2731583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
36366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
18467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
10230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
63408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
31098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
69031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
52987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
14915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
13194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
44616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
24529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
2898451
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
71657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
23588
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
39786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
44938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
51594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
20833
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
33327
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
79356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
68886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
81965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
66241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
2975547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
46168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
19447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
26997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
66983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
69492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
19187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
08030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
23974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
98929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
56675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
3093729
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
44900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
45514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
43163
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
02442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
19672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
14660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
68455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
42318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
88321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
65753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
3174348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
34439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
93554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
28236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
21067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
59535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
45276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2018

Bộ sốSố lượt về
45
9 lần
65
9 lần
56
8 lần
01
7 lần
23
7 lần
Bộ sốSố lượt về
29
7 lần
38
7 lần
54
7 lần
86
7 lần
88
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2018

  • 06: 0 lần
  • 90: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2018

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 25 lần Đuôi 0: 33 lần Tổng 0: 30 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 33 lần Tổng 1: 54 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 27 lần Tổng 2: 30 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 36 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 37 lần
Đầu 5: 34 lần Đuôi 5: 43 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 49 lần Đuôi 6: 34 lần Tổng 6: 33 lần
Đầu 7: 33 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 27 lần
Đầu 8: 41 lần Đuôi 8: 42 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 28 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 37 lần

Bình luận