Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2008 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2008

180263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
13478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
47438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
56141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
38368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
42718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
64122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
56696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
26860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
39458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
62071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
52375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
283743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
01549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
07147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
34202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
88698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
90906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
37726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
69618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
35425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
09199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
66358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
08757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
345560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
89979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
62351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
00272
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
86343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
69107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
61759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
53186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
13258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
48720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
54231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
38533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
420337
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
40558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
62616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
37702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
66552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
40113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
70010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
27984
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
43122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
77527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
79381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
33092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
571559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
28425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
33446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
83087
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
65809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
23226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
64558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
54478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
32978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
26263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
42610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
61506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
600172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
50910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
54804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
10436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
48469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
42454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
01219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
24438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
69196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
95491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
69203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
728909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
92503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
18983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
63955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
12486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
80894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
35256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
25511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
49363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
89661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
66419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
833756
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
30288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
66280
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
99688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
87688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
70571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
96370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
32895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
17326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
17324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
29445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
34937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
949197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
96348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
72691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
34400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
47082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
83736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
71537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
96458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
71052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
63397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
65182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
14317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
1059221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
74164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
89079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
31677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
40177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
95197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
56259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
11981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
85414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
52844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
62771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
25036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
1141827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
62202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
43191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
54560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
93509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
82957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
65113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
31070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
40698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
97852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
25452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
53205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
1241093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
06095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
96994
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
14275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
06061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
93620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
94266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
73274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
15784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
31507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
73924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
90532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1336566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
35506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
86246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
23216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
90732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
58191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
93450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
09107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
03844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
52970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
55196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
66130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
1469275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
51945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
82050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
86045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
30329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
41511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
52559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
07439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
33865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
59837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
85903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
1531710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
11173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
61118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
87616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
38970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
30454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
67106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
97957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
58432
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
46739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
26289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
75746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
1692500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
19300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
95017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
83937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
00352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
41460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
04583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
07304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
73122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
98561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
37835
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
89454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
1726998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
87223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
17464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
84878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
48412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
49277
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
87328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
20221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
99506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
06177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
86537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
57581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
1847630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
41494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
06299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
72101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
59522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
28318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
49648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
39613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
34978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
75458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
53362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
31658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
1939798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
16765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
02180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
26010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
99368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
71951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
26764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
83438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
63554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
82142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
19020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
85678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
2081713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
39127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
13697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
65540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
18844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
50844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
79218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
09609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
38301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
75620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
22949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
78747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
2169922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
63259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
40905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
06128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
05762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
22166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
29365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
23027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
63727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
36872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
13876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
97904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
2221893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
34735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
00913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
09503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
33601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
88299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
66958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
72033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
08610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
56617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
28434
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
95330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
2362698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
93992
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
04384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
88061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
69034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
51917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
15151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
09820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
96668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
30764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
21688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
29871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
2411664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
92131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
07882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
97133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
83623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
02968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
30496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
92495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
05110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
58415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
57531
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
57951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
2520031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
75406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
33401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
48444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
68587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
29366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
90298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
55175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
92073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
66286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
04019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
48175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
2644538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
43982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
01632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
02964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
49205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
12630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
77529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
39515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
50798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
64076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
35991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
32027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2785694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
83401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
79660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
80701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
82682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
22585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
46027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
64032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
46577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
89636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
00616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
2881960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
29942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
27208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
53633
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
46635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
96695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
96206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
24956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
95510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
76007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
43141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
09926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
2984188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
05108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
12608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
06562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
28916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
52142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
72459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
57750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
25102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
71155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
54469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
98173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
3036074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
99935
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
61670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
11787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
24808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
24287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
17629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
02952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
88111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
40178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
31214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
3148499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
65636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
08906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
36524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
50483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
01405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
72837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2008

Bộ sốSố lượt về
58
9 lần
06
8 lần
10
8 lần
27
7 lần
37
7 lần
Bộ sốSố lượt về
78
7 lần
98
7 lần
01
6 lần
52
6 lần
59
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2008

  • 53: 0 lần
  • 67: 0 lần
  • 90: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2008

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 46 lần Đuôi 0: 37 lần Tổng 0: 39 lần
Đầu 1: 38 lần Đuôi 1: 37 lần Tổng 1: 36 lần
Đầu 2: 35 lần Đuôi 2: 37 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 41 lần Đuôi 3: 29 lần Tổng 3: 30 lần
Đầu 4: 25 lần Đuôi 4: 34 lần Tổng 4: 40 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 30 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 35 lần Đuôi 6: 41 lần Tổng 6: 41 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 40 lần Tổng 7: 38 lần
Đầu 8: 30 lần Đuôi 8: 50 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 36 lần Đuôi 9: 29 lần Tổng 9: 37 lần

Bình luận