Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2015 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2015

156276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
76945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
58195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
35200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
46431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
02178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
70165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
66443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
10689
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
71290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
93476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
83078
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
284125
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
60649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
23297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
51565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
92947
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
17132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
19387
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
15650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
55897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
54201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
52970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
90340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
341864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
84018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
34548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
59199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
85415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
40740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
74762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
60895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
86669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
23506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
39435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
15390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
491713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
24285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
14455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
45881
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
56983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
41878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
30754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
63108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
99001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
80339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
26978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
83363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
565001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
48405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
89462
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
07686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
44820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
23184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
21792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
54930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
40389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
75734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
73424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
95736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
621705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
50971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
87585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
53967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
84075
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
08420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
20484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
68373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
34803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
89780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
30628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
94295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
708008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
97236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
31288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
78652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
64210
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
53295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
07746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
61782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
20180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
35208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
77915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
85725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
898246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
03607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
55427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
93325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
30191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
86884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
34665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
21531
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
47743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
44655
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
35545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
49977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
941262
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
69006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
80299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
49175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
32907
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
62027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
10176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
57536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
81894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
34881
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
11322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
32853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
1043895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
71083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
91950
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
35615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
58268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
80802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
81556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
04976
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
60043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
17590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
13137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
97936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
1189443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
27518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
36017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
08712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
00620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
19566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
48009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
64908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
39208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
18535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
96056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
32825
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
1202476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
22545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
93207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
72096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
68375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
83329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
65874
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
80505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
72771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
56873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
75057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
09312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
1389091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
81254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
72429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
49813
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
20310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
24282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
16984
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
15389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
87653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
73607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
85791
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
46605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
1462988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
60459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
88301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
11164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
44195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
25731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
05900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
21836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
73292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
50685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
27297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
48114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
1529806
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
59563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
78089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
85815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
14199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
86948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
85356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
58421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
36312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
89956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
62831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
49712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
1672662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
71638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
35489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
38673
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
93043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
15122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
95814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
26736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
58642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
19413
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
58915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
82079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
1702191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
29111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
28451
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
34848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
08062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
49267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
46722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
68631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
80834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
78016
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
74639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
08386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
1865758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
96033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
89316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
20906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
17191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
25540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
65322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
63514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
60472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
80260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
83260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
1978933
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
83756
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
90672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
44920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
53239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
94703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
16718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
26997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
83245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
62931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
97935
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
2064256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
79872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
38066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
76663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
93136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
63820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
83013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
40031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
44745
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
63131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
58868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
2154831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
49387
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
39768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
52200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
80763
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
52414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
20073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
08304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
93930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
12809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
07742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
2224290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
13812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
68603
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
19460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
23026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
09120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
17590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
43249
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
84120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
61669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
23368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
37538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
2398700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
01204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
93027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
21551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
41469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
19993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
98120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
52880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
20433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
62259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
52781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
01309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
2459303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
67313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
56781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
95378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
47944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
36770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
95488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
34970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
52117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
21494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
56329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
62710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
2583725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
15853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
31447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
38176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
47246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
83019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
15890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
50519
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
67847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
76970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
92396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
85140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
2625419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
16291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
38024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
14493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
16856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
39900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
79675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
83301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
92987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
16894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
60233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
23185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
2789188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
48088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
25345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
53429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
83155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
02781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
14709
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
28658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
49047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
72228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
61591
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
49017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
2843550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
62393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
45057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
48571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
16661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
74862
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
75879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
57912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
97561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
76946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
52446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
46328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
2954556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
20019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
80669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
45518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
66949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
07059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
88290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
94489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
52515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
07314
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
48196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
3071426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
49471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
07844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
18637
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
11703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
27896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
50436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
77432
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
37538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
20754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
59778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
3111084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
04704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
16739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
21574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
92122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
08048
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
89356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2015

Bộ sốSố lượt về
31
9 lần
56
9 lần
20
8 lần
36
8 lần
90
7 lần
Bộ sốSố lượt về
91
7 lần
12
6 lần
15
6 lần
45
6 lần
62
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2015

  • 23: 0 lần
  • 41: 0 lần
  • 98: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2015

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 40 lần Đuôi 0: 42 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 39 lần Đuôi 1: 36 lần Tổng 1: 37 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 34 lần
Đầu 3: 39 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 34 lần
Đầu 4: 35 lần Đuôi 4: 29 lần Tổng 4: 42 lần
Đầu 5: 31 lần Đuôi 5: 44 lần Tổng 5: 31 lần
Đầu 6: 32 lần Đuôi 6: 44 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 36 lần Đuôi 7: 28 lần Tổng 7: 31 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 34 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 47 lần

Bình luận