Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2006 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2006

126850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
70134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
12705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
21042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
60285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
96500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
80526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
10502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
95335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
45009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
94962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
79762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
299465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
12607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
26526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
06163
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
75683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
22580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
59455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
92354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
68413
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
67627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
14977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
43841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
366962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
90538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
24024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
24385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
85112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
23542
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
47925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
12765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
48979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
65679
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
05060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
36112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
467400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
89913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
85160
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
67216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
34152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
09760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
99704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
91448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
72620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
79270
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
37716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
17279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
523748
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
58189
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
16356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
46685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
40201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
11189
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
92067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
38172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
59626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
96351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
22762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
35755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
645172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
55857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
71676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
08483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
45046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
68751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
93542
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
84582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
14413
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
31897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
99608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
54859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
751647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
25681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
64242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
17185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
37445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
05593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
95196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
46066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
47814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
97751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
33769
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
82046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
830779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
52808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
94246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
82006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
13509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
92871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
83823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
06813
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
55728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
89221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
63724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
45239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
925322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
97239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
45201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
13369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
77934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
39211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
61902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
67967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
88323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
62953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
62558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
84204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
1026491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
61803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
73410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
96977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
46759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
05160
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
18829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
42008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
54601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
67322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
47384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
90771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
1146333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
30760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
68629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
89477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
44170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
41492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
55332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
51661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
98084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
39447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
54315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
85883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
1265327
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
78278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
06903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
47370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
59782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
52292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
75686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
14547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
03501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
73180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
37573
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
51970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
1303188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
13103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
70509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
16762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
79467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
33402
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
63680
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
80707
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
83000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
27652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
23679
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
90457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
1498421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
04643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
78556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
40744
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
05441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
14877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
93760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
84546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
91532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
93101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
16421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
74153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
1548258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
58730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
73428
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
53647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
63784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
83932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
16504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
54084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
95339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
03712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
34175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
25685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
1619007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
00426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
42919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
55238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
23982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
75552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
25048
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
61469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
38599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
13131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
16549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
40494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
1758265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
18932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
37670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
92132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
42520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
10978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
98153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
84688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
16469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
57300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
66298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
08122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
1854174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
72766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
75045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
99015
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
51235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
36654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
80541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
74016
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
81576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
09584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
58698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
38828
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
1996100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
61777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
03744
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
57407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
12524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
20501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
83073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
56889
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
64130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
76712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
38653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
87027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2010418
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
67700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
84630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
01114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
04877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
74514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
96754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
29753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
00173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
96088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
35221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
27908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
2199791
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
92091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
04008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
14746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
20802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
21386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
07210
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
02144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
62197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
66453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
36231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
47085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
2246312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
24165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
79248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
93342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
82533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
33873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
61227
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
10540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
20723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
78021
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
97735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
00412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
2346512
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
15758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
37844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
71701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
01641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
85429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
49657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
63951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
80385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
36004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
08080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
30807
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
2446319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
17805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
54200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
70954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
77563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
83410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
62385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
83190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
70510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
31624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
14425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
50396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
2510303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
91484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
25443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
76394
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
98555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
49126
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
68361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
72934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
00537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
59673
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
21173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
10066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2637516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
61779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
16846
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
73273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
29464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
97844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
08890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
82328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
81476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
40501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
67156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
05542
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
2796885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
66912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
28952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
22169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
29581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
84753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
11405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
59623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
80442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
57013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
30381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
36766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2804909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
83043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
68910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
19308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
25029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
34371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
21999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
03636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
79554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
73371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
00798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
2917011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
67890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
40283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
84695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
32031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
22965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
05384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
37996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
71436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
72183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
3013128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
87530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
54381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
15905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
59067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
77153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
67985
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
53949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
48575
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
22634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
02207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
3194868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
77592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
73083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
62094
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
02239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
11291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
64837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2006

Bộ sốSố lượt về
85
10 lần
01
8 lần
12
8 lần
53
8 lần
00
7 lần
Bộ sốSố lượt về
42
7 lần
73
7 lần
84
7 lần
07
6 lần
08
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2006

  • 17: 0 lần
  • 87: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2006

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 48 lần Đuôi 0: 38 lần Tổng 0: 40 lần
Đầu 1: 32 lần Đuôi 1: 40 lần Tổng 1: 41 lần
Đầu 2: 38 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 31 lần Đuôi 3: 42 lần Tổng 3: 46 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 37 lần Tổng 4: 28 lần
Đầu 5: 36 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 31 lần
Đầu 6: 35 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 37 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 31 lần Tổng 7: 36 lần
Đầu 8: 42 lần Đuôi 8: 30 lần Tổng 8: 42 lần
Đầu 9: 25 lần Đuôi 9: 34 lần Tổng 9: 29 lần

Bình luận