Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2005 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2005

181381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
90185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
75427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
64930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
00032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
44950
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
24722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
33422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
17856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
34584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
09946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
15508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
265629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
35345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
86389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
42868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
67119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
74443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
14922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
83214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
79853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
50058
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
47678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
19624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
336268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
03928
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
40507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
59481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
00717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
76063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
20546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
96208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
23095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
46814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
46216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
29411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
472253
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
12586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
27910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
17333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
38916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
43508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
93735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
63867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
64267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
32563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
06615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
80004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
528803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
80123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
76753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
62501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
64516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
02303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
66581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
37046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
52554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
09852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
60256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
75026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
692955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
07684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
21958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
93103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
70375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
05718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
07718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
50047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
02993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
35371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
84464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
75343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
739270
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
96574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
14142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
99046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
38340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
18539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
93591
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
22927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
84338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
95380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
24795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
83110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
885415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
06805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
76253
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
56514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
87584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
00200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
99926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
67483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
45626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
84860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
72225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
932560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
84376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
96887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
24829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
89332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
31073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
00651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
57658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
12393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
43990
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
61217
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
1065730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
17014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
29043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
73014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
25355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
39671
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
63349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
14405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
36300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
75293
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
72718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
91298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
1105771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
53776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
14880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
98780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
31884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
38401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
48345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
11055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
23516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
00966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
77533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
45352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
1292353
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
42481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
75307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
55882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
71400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
20283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
99402
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
08878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
37192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
18862
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
85287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
55418
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
1399780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
68920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
85755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
45258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
14461
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
91448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
68065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
59595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
69796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
38426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
28979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
14938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
1474604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
06450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
54000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
52885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
92098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
07230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
90920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
92519
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
76956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
78896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
83519
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
17124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
1599024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
51681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
38085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
47795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
94957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
72458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
44961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
99092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
19971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
58920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
57506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
24605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
1643592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
53583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
65930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
77010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
33242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
04692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
21488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
99656
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
33106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
31335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
13114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
28448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
1722715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
23506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
32625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
38049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
11596
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
28645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
09464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
11369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
12477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
49408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
74793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
36066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
1808569
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
70481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
29231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
50951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
36139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
05005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
68965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
97617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
07621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
99663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
94294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
95323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
1949317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
81916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
80701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
68639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
44154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
67132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
78993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
25053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
42218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
86332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
10230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
93886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
2088619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
04901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
25682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
68889
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
66311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
44194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
54407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
47449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
27098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
04269
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
22003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
35292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
2195528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
49502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
40375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
42861
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
28168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
52742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
94274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
42373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
35710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
59403
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
74081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
45087
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
2258495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
22157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
06635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
77245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
46837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
49842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
52174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
69114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
12647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
08310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
34300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
76127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2394121
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
63235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
52191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
34133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
96959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
15455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
88609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
22888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
57263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
69886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
95008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
21345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
2461083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
97738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
06859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
36852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
51489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
54539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
80411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
69773
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
86514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
07114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
74258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
65520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
2534437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
15581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
68710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
44922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
66676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
20482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
90260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
15025
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
65907
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
25734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
03464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
41252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
2697368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
53766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
35042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
02020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
33943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
29224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
06717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
33518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
89241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
31791
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
09008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
44991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
2772697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
22221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
90861
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
15566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
97247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
84396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
85994
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
07288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
47279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
79406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
67471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
09778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
2859143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
64034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
38722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
57568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
60401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
31517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
99167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
83404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
71607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
54238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
89348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
64632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
2915198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
37916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
22410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
33001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
16786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
62963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
13927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
95964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
27483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
09824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
99368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
3087832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
81632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
56306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
32453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
20836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
66102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
85382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
62571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
78585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
74087
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
48190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
3170691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
82356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
25972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
84370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
55162
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
23764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
84069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2005

Bộ sốSố lượt về
14
9 lần
81
8 lần
10
7 lần
32
7 lần
53
7 lần
Bộ sốSố lượt về
01
6 lần
08
6 lần
16
6 lần
17
6 lần
18
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2005

  • 12: 0 lần
  • 13: 0 lần
  • 44: 0 lần
  • 99: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2005

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 39 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 42 lần
Đầu 2: 35 lần Đuôi 2: 36 lần Tổng 2: 35 lần
Đầu 3: 33 lần Đuôi 3: 40 lần Tổng 3: 35 lần
Đầu 4: 30 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 28 lần
Đầu 5: 37 lần Đuôi 5: 37 lần Tổng 5: 40 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 40 lần Tổng 6: 32 lần
Đầu 7: 26 lần Đuôi 7: 31 lần Tổng 7: 38 lần
Đầu 8: 43 lần Đuôi 8: 43 lần Tổng 8: 39 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 25 lần Tổng 9: 35 lần

Bình luận