Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2012 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2012

141998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
06427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
40908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
35970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
99390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
49343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
70234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
60324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
17223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
41277
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
92416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
57839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
245315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
72315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
72941
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
62760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
49051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
09704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
15453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
87297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
36146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
70927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
45396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
83424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
362755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
43217
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
72483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
27131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
87274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
98641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
14165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
76528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
14271
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
64412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
33068
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
10237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
453209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
34522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
96968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
59317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
90435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
36742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
92296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
70700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
73943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
50734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
30790
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
59048
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
559944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
31384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
99914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
98976
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
53045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
82009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
88705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
93255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
26558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
09260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
52582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
61775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
602193
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
92299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
73599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
28993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
71421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
85725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
28192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
80272
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
09666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
66321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
43188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
69975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
724260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
30097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
99806
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
53823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
91229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
06606
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
24485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
91225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
27841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
68818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
25905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
59039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
812506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
75051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
51110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
45564
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
45644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
86206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
65787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
53851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
65632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
91692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
98685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
03166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
902367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
19590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
16081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
57148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
62990
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
76691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
59759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
28224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
71932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
68128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
73438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
48736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
1065170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
71959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
69675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
50321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
68360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
00580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
38562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
22907
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
52499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
61164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
15582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
87258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
1132980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
21989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
98049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
77582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
02893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
04089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
67926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
07332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
53809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
65557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
86348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
54661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
1216273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
44385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
81692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
13641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
33176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
10837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
16447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
24729
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
61114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
75138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
64639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
61124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
1301940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
67819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
12912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
32203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
71190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
97665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
75535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
54610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
00460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
17172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
78446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
44402
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
1491517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
41384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
87007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
86517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
08377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
93656
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
41486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
63305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
72701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
80606
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
63783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
67147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
1502971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
67286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
68441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
54473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
80265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
83901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
27641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
02597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
89215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
26044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
68228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
85239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
1665991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
08375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
22477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
41591
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
64435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
21606
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
88533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
32917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
48799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
33911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
02637
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
99691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
1796231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
61931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
18844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
54166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
64207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
07437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
51007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
78317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
61498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
37944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
77131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
22660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
1834978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
18175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
66019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
13490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
64770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
63692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
60909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
42933
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
57675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
69893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
60548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
92199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
1901761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
23590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
54436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
53089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
08281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
80625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
15943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
40708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
43850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
38339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
25825
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
49391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
2039699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
26155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
08236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
45299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
10839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
85173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
71146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
17171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
50568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
36829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
24966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
13260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
2125750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
09766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
30078
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
68885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
75839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
81382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
67703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
60055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
88774
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
35693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
72199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
74181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
2274710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
46180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
64083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
81494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
55915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
40669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
50353
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
47921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
35772
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
08000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
00633
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
2390053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
47455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
47166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
75086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
83071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
39424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
56584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
23673
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
11372
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
97101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
49780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
2440948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
38800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
63726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
12701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
57260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
09676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
38877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
89544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
25426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
05629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
27429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
2541674
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
68410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
58547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
80696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
67340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
37818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
72850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
93919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
91649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
57581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
72349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
2618780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
90875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
65289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
78460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
88567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
38860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
69615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
32198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
83176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
19327
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
33594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
75059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
2798241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
88299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
02476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
44035
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
75205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
45023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
51819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
41871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
56836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
71037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
45808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
88468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
2868877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
23587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
45306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
21766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
27110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
14169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
11934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
96446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
45576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
47181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
38837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
94686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
2932455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
93318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
20456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
14572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
34221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
43681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
67776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
35188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
81518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
49425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
59488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
01361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
3013526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
78815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
50886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
69939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
82717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
03203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
60106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
93665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
61010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
13907
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
21505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
3191802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
10668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
75997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
57830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
39999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
61061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
63998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2012

Bộ sốSố lượt về
60
10 lần
99
10 lần
06
8 lần
39
8 lần
17
7 lần
Bộ sốSố lượt về
41
7 lần
66
7 lần
75
7 lần
76
7 lần
90
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2012

  • 13: 0 lần
  • 20: 0 lần
  • 52: 0 lần
  • 54: 0 lần
  • 63: 0 lần
  • 79: 0 lần
  • 95: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2012

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 38 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 41 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 44 lần Tổng 1: 36 lần
Đầu 2: 34 lần Đuôi 2: 23 lần Tổng 2: 39 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 27 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 35 lần Đuôi 4: 27 lần Tổng 4: 26 lần
Đầu 5: 23 lần Đuôi 5: 42 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 45 lần Tổng 6: 43 lần
Đầu 7: 41 lần Đuôi 7: 38 lần Tổng 7: 32 lần
Đầu 8: 39 lần Đuôi 8: 33 lần Tổng 8: 48 lần
Đầu 9: 44 lần Đuôi 9: 43 lần Tổng 9: 34 lần

Bình luận