Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2004 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2004

183066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
73233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
87705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
85650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
24307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
93076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
29306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
62060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
92273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
70257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
55142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
27115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
276281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
22419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
41387
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
60344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
94235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
29770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
56703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
59952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
78429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
87881
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
39616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
77994
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
315878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
15729
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
32582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
98103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
73571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
09294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
88444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
28209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
69517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
19676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
27373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
68584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
494808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
60893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
65502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
45749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
88287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
98168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
87736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
12595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
93340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
37347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
95201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
05701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
548487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
94225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
60743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
10471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
25179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
41077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
00423
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
58355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
67894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
66439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
71136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
64893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
671973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
46331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
77153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
73973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
91468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
83300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
93259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
26218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
05216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
81021
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
16066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
11041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
709636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
85339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
38979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
70896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
05155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
39949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
11587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
45076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
94114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
83379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
02549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
19290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
824876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
59831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
29760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
84806
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
27937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
68286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
69223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
24133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
59377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
57930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
73287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
70642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
957743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
00198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
49560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
97898
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
78937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
05366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
26136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
69133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
41130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
48479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
94178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
28332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1010666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
56965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
48929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
82927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
46849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
65713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
05527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
83954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
11988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
75469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
67239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
02250
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
1167872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
39417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
94927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
80201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
67712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
42256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
69996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
94668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
37144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
14516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
33767
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
21489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
1264783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
06253
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
48456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
17724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
52310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
79018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
57580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
85196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
15249
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
39609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
09980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
09058
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
1358455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
64972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
74188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
06074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
15188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
70799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
39445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
33019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
70169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
05117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
82714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
10125
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
1419564
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
67754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
17163
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
89888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
88693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
97819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
73495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
84502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
94518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
41045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
16968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
72689
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
1599449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
64329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
54473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
61344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
41090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
82404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
88378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
16560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
99518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
76482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
01651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
23280
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
1617238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
18714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
83461
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
50494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
27056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
01801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
49665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
50311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
42964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
30860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
22315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
51893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
1744110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
66285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
67263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
50027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
35845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
93296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
73726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
55347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
62329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
95302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
02950
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
85272
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
1836967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
29700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
33101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
02550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
87005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
38396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
59948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
56111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
47909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
39434
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
14849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
43532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1949513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
15161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
45452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
31788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
52605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
02885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
30044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
68304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
42951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
07060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
99148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
44675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
2036812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
47295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
47330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
77334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
84978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
57193
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
92513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
27577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
19491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
97338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
35656
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
08393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2112467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
90345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
86865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
04708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
18794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
55295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
78114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
97624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
38377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
71781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
79276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
2298106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
41217
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
55832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
51959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
05694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
22119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
06492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
00309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
68900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
17431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
14984
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
2302345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
33084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
08097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
77203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
13454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
86180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
92800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
99954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
76161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
15482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
67661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
2492054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
84236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
85741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
02254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
71380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
97021
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
71234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
19438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
45218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
21705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
44339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
2536395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
51732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
91543
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
31671
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
89827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
00061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
24550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
40172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
36485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
16150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
86280
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
07919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
2667824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
01991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
02026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
83259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
14447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
75382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
25579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
49454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
06884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
24558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
90198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
02574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
2788828
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
43156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
79357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
99824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
28765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
33438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
33909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
88848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
36967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
45995
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
92382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
20790
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
2888681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
89324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
48859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
20614
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
65613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
50931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
49680
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
08537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
91329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
46984
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
71494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
51352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
2980700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
74425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
49251
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
01964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
00957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
85093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
73403
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
91507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
92221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
98461
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
60864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
23626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
3039335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
35981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
28442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
86687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
73105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
56121
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
38884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
72913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
93997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
45183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
62776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
3107411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
94634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
04781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
23912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
39968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
69341
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
72730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2004

Bộ sốSố lượt về
49
7 lần
54
7 lần
80
7 lần
93
7 lần
94
7 lần
Bộ sốSố lượt về
29
6 lần
50
6 lần
60
6 lần
61
6 lần
76
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2004

  • 20: 0 lần
  • 22: 0 lần
  • 46: 0 lần
  • 62: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2004

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 36 lần Đuôi 0: 35 lần Tổng 0: 33 lần
Đầu 1: 37 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 29 lần Đuôi 2: 26 lần Tổng 2: 34 lần
Đầu 3: 37 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 44 lần
Đầu 4: 33 lần Đuôi 4: 47 lần Tổng 4: 32 lần
Đầu 5: 38 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 37 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 36 lần Tổng 7: 30 lần
Đầu 8: 43 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 29 lần
Đầu 9: 37 lần Đuôi 9: 41 lần Tổng 9: 47 lần

Bình luận