Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2007 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2007

178376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
72670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
17232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
31059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
18971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
93489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
94817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
38217
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
52886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
74360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
80884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
09926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
283859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
83419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
46102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
71700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
59389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
65323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
25067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
54652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
82636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
69866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
36054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
60442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
385678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
48134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
44847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
18372
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
30766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
96111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
95154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
56655
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
42386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
15934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
48891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
75036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
437839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
68493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
76258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
61778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
73536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
92554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
03997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
19490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
43255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
87939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
46460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
16867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
575224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
40131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
32033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
37206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
43134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
46714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
83226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
96374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
54379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
09314
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
33106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
90611
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
646576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
44875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
92355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
28557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
08485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
30362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
91345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
80484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
57954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
14516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
22289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
31917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
761516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
33278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
33057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
61301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
94066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
82109
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
71554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
14545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
75770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
22207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
65197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
27761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
858087
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
18836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
31918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
49311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
29911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
65370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
39508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
95227
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
51364
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
43773
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
08842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
48613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
955967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
11610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
24623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
09692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
97775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
99879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
76546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
94836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
67801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
72306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
41751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
30766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
1072984
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
61955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
95392
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
11780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
77635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
51785
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
72925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
18202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
35300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
17445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
43817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
71267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
1118955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
96297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
00100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
03463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
04344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
72502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
48123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
97796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
07605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
56659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
45499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
63675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
1231651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
10326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
06424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
00517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
71015
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
11370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
84363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
16452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
46867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
51912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
04947
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
57910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
1364869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
00681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
42891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
62455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
76981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
10494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
84906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
55163
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
90251
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
05937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
28448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
55421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
1428564
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
44844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
56895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
53289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
27438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
22099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
53853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
82982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
18727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
62214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
69576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
85247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
1583926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
09714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
57794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
32336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
83693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
79335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
80834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
26149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
38423
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
27454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
89934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
21266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
1656308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
75934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
70590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
24258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
28865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
79194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
82714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
22292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
62646
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
24510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
36432
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1762218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
21918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
51043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
06135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
59409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
03869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
25511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
11055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
31066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
48510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
45560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
1855434
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
52447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
76180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
00474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
79394
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
86936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
22036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
55605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
36594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
86293
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
31195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
62781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
1974826
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
33855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
37378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
38997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
63029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
68615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
61475
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
51451
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
64554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
30795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
41002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
42387
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
2035640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
11200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
76612
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
10329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
85164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
60499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
14516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
54609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
21815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
57085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
85617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
97510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
2114478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
58536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
79092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
17647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
64759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
91366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
81505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
58458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
08155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
56695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
04666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
30084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
2282377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
92106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
66387
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
25373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
22244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
57101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
87834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
55482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
85726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
71365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
04583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
19627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2349963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
50487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
41400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
54330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
08767
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
82886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
71718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
61299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
54225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
50888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
36524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
76092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
2464182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
47053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
26681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
47271
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
46025
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
99301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
10062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
02982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
86136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
38915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
77074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
36142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
2593191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
24690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
22815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
85270
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
48727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
97323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
22050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
09159
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
88590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
84921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
80843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
85700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
2618540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
72713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
89725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
52138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
39292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
74863
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
18728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
78924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
08300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
53010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
22314
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
15555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
2750521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
73059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
79663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
24402
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
61412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
12426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
92003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
63271
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
41025
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
05972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
45130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
56983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
2898340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
44722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
05784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
24776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
15684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
83561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
91681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
25560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
04548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
37337
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
42509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
46375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
2974382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
07220
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
06993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
47321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
67885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
76809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
60356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
89549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
95878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
80126
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
32565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
3083203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
45472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
46099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
21753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
06293
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
34749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
25693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
90678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
97652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
34722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
11025
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
3176850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
93734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
41948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
29487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
42117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
70956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
22894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2007

Bộ sốSố lượt về
36
10 lần
55
10 lần
34
9 lần
26
8 lần
66
8 lần
Bộ sốSố lượt về
00
7 lần
17
7 lần
54
7 lần
78
7 lần
10
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2007

  • 04: 0 lần
  • 41: 0 lần
  • 68: 0 lần
  • 98: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2007

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 34 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 36 lần
Đầu 1: 42 lần Đuôi 1: 31 lần Tổng 1: 35 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 34 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 34 lần Đuôi 3: 31 lần Tổng 3: 37 lần
Đầu 4: 27 lần Đuôi 4: 47 lần Tổng 4: 22 lần
Đầu 5: 42 lần Đuôi 5: 46 lần Tổng 5: 33 lần
Đầu 6: 36 lần Đuôi 6: 46 lần Tổng 6: 33 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 35 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 23 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 51 lần

Bình luận