Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2013 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2013

104278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
88498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
66797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
76416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
43000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
48425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
13987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
92413
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
71955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
38960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
59628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
18932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
210604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
39204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
50109
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
23619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
29696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
74829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
55195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
91085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
81661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
18234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
89390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
71176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
320781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
48124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
13019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
87670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
73306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
51795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
91840
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
22537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
07046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
99511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
88072
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
90676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
482963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
87155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
33982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
51222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
54550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
78098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
18981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
18089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
96157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
43333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
42671
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
90085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
584326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
23094
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
91904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
26909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
27857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
86032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
55039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
99951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
31593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
25522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
82367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
75842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
662866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
27690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
16998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
88056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
84037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
87636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
69625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
61755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
27101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
64372
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
56703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
25507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
716934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
47956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
29946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
14307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
57145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
42634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
84108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
38906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
42609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
05393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
29933
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
64314
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
890932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
55678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
33629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
49432
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
72965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
49579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
43734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
84972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
51200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
81438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
75180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
50863
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
948625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
97887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
89411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
28777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
99535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
84480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
18961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
22482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
63197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
56559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
09006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
1043764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
33433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
00350
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
15497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
06373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
04315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
20669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
09079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
08711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
33567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
44099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
1194789
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
83014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
27626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
52003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
77186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
62407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
94198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
04474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
63938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
05959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
49375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
1262793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
74237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
58046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
82671
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
18643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
40316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
81484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
87404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
63255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
56259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
22230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
1326415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
50148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
48660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
39985
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
66287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
38053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
71448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
85368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
97705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
31391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
32135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
65877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
1483620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
26439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
71225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
62341
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
26866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
76614
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
25509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
40132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
03950
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
45484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
22171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
13456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
1590137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
96515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
90692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
53517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
72642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
87415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
81900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
25771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
93385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
20538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
50194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
14903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
1676353
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
16254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
06544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
25895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
98376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
99073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
11391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
45906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
71286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
73595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
54106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
03721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
1788407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
02319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
08586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
64261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
17701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
02974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
69822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
16802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
71961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
56279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
22598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
07673
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
1857514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
75593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
92160
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
53089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
28736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
03805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
95963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
81577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
90428
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
74506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
38275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
53676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
1985374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
41415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
10810
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
48048
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
81517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
54077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
13901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
07902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
63090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
35399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
85746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
80942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
2000611
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
30016
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
93974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
13411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
61753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
67475
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
63052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
16553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
48439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
91284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
15241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
19578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
2136311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
10162
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
75377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
35616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
61334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
61123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
59127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
26059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
59735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
18672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
77572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
59421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
2207088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
85283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
93958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
52138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
18450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
26305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
63833
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
55798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
63978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
49189
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
12080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
21155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
2389406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
67437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
89391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
82447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
25852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
53599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
34713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
05768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
82802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
10215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
63183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
64738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
2455380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
62370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
17715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
13101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
19229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
52324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
22865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
78680
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
28251
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
28128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
69378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
88132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
2598856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
65404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
44482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
47030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
60011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
90757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
08904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
62303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
68014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
87864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
97429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
94322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
2673308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
36545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
51492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
30101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
14734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
82009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
87388
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
78741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
72845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
24761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
42212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
2799085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
83590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
45571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
32639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
81344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
39316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
46216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
39494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
08025
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
27183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
22634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
40974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
2806215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
36897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
62540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
46640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
05581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
73028
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
32219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
63396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
86810
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
49752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
61492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
18822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
2963532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
44334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
69043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
34437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
26526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
08309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
80662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
27245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
28828
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
92748
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
87887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
3042243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
79398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
13627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
64352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
20888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
45579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
53391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
47648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
00571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
22253
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
09706
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
3198944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
28635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
93713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
66317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
61544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
57148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
12422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2013

Bộ sốSố lượt về
06
8 lần
15
8 lần
34
8 lần
11
7 lần
32
7 lần
Bộ sốSố lượt về
98
7 lần
04
6 lần
09
6 lần
16
6 lần
22
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2013

  • 18: 0 lần
  • 31: 0 lần
  • 49: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2013

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 44 lần Đuôi 0: 29 lần Tổng 0: 39 lần
Đầu 1: 39 lần Đuôi 1: 37 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 37 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 42 lần Đuôi 3: 33 lần Tổng 3: 24 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 39 lần Tổng 4: 37 lần
Đầu 5: 33 lần Đuôi 5: 43 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 24 lần Đuôi 6: 39 lần Tổng 6: 41 lần
Đầu 7: 42 lần Đuôi 7: 34 lần Tổng 7: 48 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 37 lần
Đầu 9: 38 lần Đuôi 9: 34 lần Tổng 9: 30 lần

Bình luận