Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2017 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2017

148951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
71838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
14824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
03235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
61365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
98130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
82721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
96565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
22989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
52863
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
83492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
35516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
253103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
09649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
90801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
31270
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
42808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
81736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
53349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
60280
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
05731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
53707
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
99761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
70870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
373385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
22913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
42654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
06143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
99681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
40346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
98586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
54613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
95371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
75648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
31134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
95809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
420896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
74529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
32217
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
69919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
18574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
38585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
89148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
31308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
79857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
09379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
40627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
60833
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
586192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
22998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
00745
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
66007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
95129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
86420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
72716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
52783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
70059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
20996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
90260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
82177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
697266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
06859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
75615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
55708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
61795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
29539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
88882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
51663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
34369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
58309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
03355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
02564
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
795356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
99866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
86735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
27281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
26439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
35870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
28294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
07823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
50363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
29424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
71038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
08953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
828820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
62814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
56949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
99346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
51610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
29887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
13786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
46433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
00730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
55801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
03183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
60081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
968976
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
66681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
00207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
23716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
97276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
91192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
96993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
89716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
41715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
15437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
04327
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
83892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
1042040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
39252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
08701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
34343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
56062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
43869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
32247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
35757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
37993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
62571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
70523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
99478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
1107790
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
78292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
53838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
20459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
16161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
18721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
69010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
74312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
08819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
00090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
02893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
39260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
1269974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
94247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
63995
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
64924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
08792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
83555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
45712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
75966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
76795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
49604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
99365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
58349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
1396334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
94939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
51674
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
37311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
58255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
78061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
07831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
95407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
64060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
47028
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
33541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
35272
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
1427739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
45613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
81040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
78123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
30587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
40909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
79866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
90225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
42140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
69172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
35397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
21487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
1502489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
48219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
98441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
88945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
95749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
38171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
08181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
07631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
66956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
30185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
27798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
17168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
1666332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
85543
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
33000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
73309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
99794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
05480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
31039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
28985
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
38485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
94549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
24750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
71531
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
1781223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
77038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
72191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
45622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
89370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
18644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
05488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
36271
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
94612
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
84824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
35408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
35048
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
1837845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
64476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
28263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
03215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
35236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
15276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
11666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
22279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
58601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
89570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
01622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
64375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
1980047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
13332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
34365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
92086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
34080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
83224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
66937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
78649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
68546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
59331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
85761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
25818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
2043033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
48532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
80860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
64829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
43031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
59097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
11733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
70509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
07873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
65732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
33137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
94568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
2164105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
79548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
15998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
56407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
99377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
35572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
20464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
80981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
89470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
75095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
19753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
96758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
2252911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
45266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
70175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
59036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
82752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
98378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
05281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
65744
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
10587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
45353
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
83824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
59521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
2300872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
44215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
06750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
96705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
62307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
86523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
08020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
18468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
18770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
30791
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
80062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
53369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
2457089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
19659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
80732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
80384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
31099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
03261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
34037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
41949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
26652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
20234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
43268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
89886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
2574696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
87204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
17867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
57149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
20369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
48396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
97164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
87899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
91239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
22622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
72680
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
30363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
2640519
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
34623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
93508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
71071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
56321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
70727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
79967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
76103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
35043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
42282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
55409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
12404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
2709823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
13858
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
24363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
15355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
77333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
85886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
62777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
51627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
19011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
84416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
2883098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
92233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
26852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
25467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
82194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
85139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
66755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
78296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
88324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
36205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
59705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
2918516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
54621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
28444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
33512
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
66230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
83998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
56766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
31270
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
95375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
53773
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
3098628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
13176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
59431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
56409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
55570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
69303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
99334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
13687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
51750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
61773
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
3131203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
57214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
32266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
09747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
30454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
48743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
73459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2017

Bộ sốSố lượt về
49
9 lần
70
9 lần
66
8 lần
09
7 lần
23
7 lần
Bộ sốSố lượt về
24
7 lần
31
7 lần
39
7 lần
81
7 lần
07
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2017

  • 02: 0 lần
  • 06: 0 lần
  • 26: 0 lần
  • 42: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2017

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 35 lần Đuôi 0: 34 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 30 lần Đuôi 1: 41 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 35 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 34 lần
Đầu 3: 45 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 44 lần
Đầu 4: 36 lần Đuôi 4: 31 lần Tổng 4: 40 lần
Đầu 5: 29 lần Đuôi 5: 35 lần Tổng 5: 39 lần
Đầu 6: 43 lần Đuôi 6: 37 lần Tổng 6: 27 lần
Đầu 7: 39 lần Đuôi 7: 34 lần Tổng 7: 48 lần
Đầu 8: 35 lần Đuôi 8: 30 lần Tổng 8: 27 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 46 lần Tổng 9: 39 lần

Bình luận