Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2003 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2003

162617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
76678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
77235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
86479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
36641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
70699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
45178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
38110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
49265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
56735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
90161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
207057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
33753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
13940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
52854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
85451
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
52834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
54017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
77344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
84587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
77129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
10510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
373967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
47520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
81341
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
26098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
56412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
07762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
86039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
19110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
23398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
06537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
43537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
444166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
84383
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
70330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
38997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
69237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
48997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
14165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
12387
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
54053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
71454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
62817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
88903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
538089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
95982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
06683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
76448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
12864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
71582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
91356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
28647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
41520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
23580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
84139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
22320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
633158
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
45332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
44568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
81196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
94171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
68430
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
80345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
26176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
53170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
72604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
39971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
90296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
730551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
49281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
21457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
00079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
57219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
84032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
11269
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
73750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
56705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
25088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
90737
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
50169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
894290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
36622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
73360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
84244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
53514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
72286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
82223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
60421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
60733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
99437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
61401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
49716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
920295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
98296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
63789
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
51550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
41701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
71259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
01302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
95443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
45669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
09441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
29505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
53757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
1047090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
29074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
58879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
72450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
97435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
62150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
38221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
11467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
42323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
59690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
26642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
85829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
1104578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
14232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
84711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
42168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
02615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
15021
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
63222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
89843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
62977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
67819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
93995
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
83930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
1291459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
21906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
85015
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
80630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
71036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
60687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
65347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
05349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
70122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
89788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
96384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
93515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
1374750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
91940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
20941
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
50579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
49267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
71924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
58829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
16435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
72411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
48220
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
87172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
27963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
1467818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
06310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
87357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
58328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
41567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
73302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
84871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
23294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
90836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
09405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
94267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
95529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
1543212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
33592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
01023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
22881
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
22352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
20685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
66325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
62299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
02672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
76534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
74699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
72003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
1694967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
74490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
13394
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
56339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
58792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
02246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
92131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
93228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
62184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
46834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
62399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
34993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
1728006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
05664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
11869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
25226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
37866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
96962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
61964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
54675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
37473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
15053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
29841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
04301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
1804238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
10751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
91777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
93659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
89958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
21847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
85838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
35629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
93171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
14007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
91529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
84726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
1917599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
69489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
79350
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
59592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
99467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
08847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
46882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
43654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
03902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
02180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
93912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
84311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
2032741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
37697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
21018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
72262
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
01832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
77238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
32371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
64202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
73703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
16764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
32285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
54468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
2190902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
43417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
69852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
89429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
47542
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
84369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
02621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
20733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
08725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
10918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
80619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
28579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
2231406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
86959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
61684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
43537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
93378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
90946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
54135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
10503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
43343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
18096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
50691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
62570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
2361053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
93161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
52289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
07164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
87328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
19592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
58466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
24607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
55621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
12478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
32828
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
57026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
2435180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
75812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
42880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
30141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
08195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
56268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
31150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
53114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
20921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
60336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
08879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
30585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
2568611
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
07962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
69000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
91699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
77570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
37636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
51616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
01935
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
48857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
69454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
18001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
33284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
2654517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
97589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
50124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
89535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
32809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
03017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
29943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
60692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
40723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
84310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
27051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
61426
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
2775565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
52887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
55788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
23148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
86115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
18045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
59885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
62989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
72080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
64390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
86349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
26494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
2889302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
75008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
26384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
32371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
39082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
23390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
32026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
54847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
30994
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
88473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
05721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
65087
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
2954238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
94778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
82090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
06794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
42959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
68207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
94956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
31623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
68939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
10161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
57009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
3008403
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
66608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
62323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
65132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
83340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
69198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
51583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
76623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
13466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
10122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
38816
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
3125376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
1508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
26029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
07669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
45812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
35817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2003

Bộ sốSố lượt về
29
8 lần
17
7 lần
21
7 lần
23
7 lần
35
7 lần
Bộ sốSố lượt về
41
7 lần
50
7 lần
67
7 lần
90
7 lần
02
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2003

  • 13: 0 lần
  • 27: 0 lần
  • 55: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2003

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 28 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 40 lần
Đầu 2: 43 lần Đuôi 2: 39 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 40 lần Đuôi 3: 29 lần Tổng 3: 43 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 30 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 35 lần Đuôi 5: 29 lần Tổng 5: 52 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 30 lần Tổng 6: 30 lần
Đầu 7: 31 lần Đuôi 7: 43 lần Tổng 7: 32 lần
Đầu 8: 38 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 49 lần
Đầu 9: 38 lần Đuôi 9: 48 lần Tổng 9: 27 lần

Bình luận