Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2019 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2019

193689
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
08988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
71310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
83620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
34641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
68191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
31284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
05356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
61697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
19515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
23568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
57187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
256508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
93843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
62505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
71393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
94761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
99357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
85978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
82782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
40725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
23881
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
93894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
28797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
360824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
61090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
58310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
18934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
12050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
31873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
07188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
25333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
91254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
17227
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
40911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
91897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
403677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
11155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
70084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
63371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
90686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
19120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
63132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
41784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
78051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
56043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
79119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
590522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
02286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
91458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
21900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
85267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
81937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
60091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
30051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
04752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
63990
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
22867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
664391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
87807
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
61188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
44642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
35740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
82297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
32648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
58517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
24275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
46181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
82830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
732489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
72672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
98764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
74530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
43073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
95705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
28326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
97616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
94200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
87024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
60238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
862880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
32999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
09702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
37110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
36128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
81575
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
01783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
09562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
44868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
77901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
37892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
70840
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
989379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
65826
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
06000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
31765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
73052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
53338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
68490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
25002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
52783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
65084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
26502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
55076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
1030559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
83208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
74359
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
05284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
95735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
11797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
56266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
14040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
82811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
44946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
23310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
99233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
1109841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
27459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
97291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
52236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
48500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
92614
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
67166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
86376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
53841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
16768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
04116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
45585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
1273224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
11333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
37899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
84308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
55886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
34298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
16289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
69859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
75717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
31409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
36744
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
02447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
1338231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
67091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
55062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
46181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
75368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
69759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
63297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
93981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
82182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
75348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
29618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
30476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
1451545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
28929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
75608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
02867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
38982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
39101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
10584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
81843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
64511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
86358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
46694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
1584265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
65132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
40771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
57843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
22819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
16509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
77107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
17474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
42303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
45930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
09208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
20806
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
1622086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
57480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
26682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
11022
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
23736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
02777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
68355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
65374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
03797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
83641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
01682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
28068
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
1768116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
54486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
96651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
61619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
10532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
74374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
75609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
84598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
86201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
16461
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
25000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
83022
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
1804289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
15297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
41334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
54399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
92849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
86598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
85507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
07111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
10846
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
65897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
93484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
26849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
1971892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
86105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
39473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
73588
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
20112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
29853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
15102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
91082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
80620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
29598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
19942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
46081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
2065208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
28716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
20824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
78697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
43464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
25132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
17705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
41265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
02376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
23749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
72751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
76684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
2100962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
89968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
43185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
66103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
04934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
69886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
50545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
78137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
71778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
72174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
15315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
24148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
2240829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
34463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
97477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
78819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
31635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
13304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
12598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
56093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
03074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
17237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
75178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
43242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
2317810
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
63311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
40005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
95541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
98583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
84095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
75074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
79347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
92329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
08753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
89736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
70724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
2469336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
55232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
86472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
61229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
71563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
82084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
54161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
25362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
33024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
65074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
31742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
75726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
2595565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
37168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
25019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
44188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
45433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
53768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
22382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
97301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
87259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
88584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
30468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
15181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
2662279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
17948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
94499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
41702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
90064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
90895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
97420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
58963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
83657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
63309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
16031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
05939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
2758549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
68716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
63559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
66029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
09247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
51776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
65694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
59662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
98278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
24116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
34257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
04477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
2885889
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
61214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
27974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
61019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
96458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
98073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
59008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
41362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
59416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
96139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
23232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
95201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
2956579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
21642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
00417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
19146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
97734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
79918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
89773
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
37124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
42342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
40803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
31701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
3010344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
64361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
93006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
47625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
73622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
51357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
52766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
91964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
40698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
36896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
18988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
3177622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
13748
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
79905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
56690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
70560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
88962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
94908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2019

Bộ sốSố lượt về
84
10 lần
97
10 lần
68
9 lần
08
8 lần
74
8 lần
Bộ sốSố lượt về
16
7 lần
24
7 lần
59
7 lần
62
7 lần
82
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2019

  • 13: 0 lần
  • 21: 0 lần
  • 23: 0 lần
  • 69: 0 lần
  • 70: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2019

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 44 lần Đuôi 0: 28 lần Tổng 0: 41 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 39 lần
Đầu 2: 28 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 26 lần Tổng 3: 27 lần
Đầu 4: 37 lần Đuôi 4: 42 lần Tổng 4: 39 lần
Đầu 5: 27 lần Đuôi 5: 26 lần Tổng 5: 26 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 45 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 35 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 48 lần Đuôi 8: 46 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 29 lần

Bình luận